Studia I stopnia

Informatyka

Już od 400 zł za miesiąc

Czas trwania: 7 semestrów
Rodzaj studiów: 
studia I stopnia inżynierskie
Tryb studiów: 
stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: 
studia stacjonarne - 40 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: 
inżynier informatyki

 

Opiekun merytoryczny kierunku
dr inż. Agnieszka Siwocha
e-mail: asiwocha@san.edu.pl

Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek „informatyka” na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka i język obcy nowożytny. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie www.rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.*

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; 
  nie dotyczy absolwentów SAN
  )
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze rekrutacji przy składaniu dokumentów)

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.