Studia I stopnia

Informatyka

Już od 350 zł za miesiąc

Czas trwania: 7 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia inżynierskie
Limit miejsc: studia stacjonarne - 40 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: inżynier informatyki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Krzysztof Przybyszewski

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia na kierunku Informatyka jest zdana z wynikiem pozytywnym matura. Przy ustalaniu kolejności kandydatów brane są pod uwagę oceny (punkty procentowe) z przedmiotów ścisłych (przede wszystkim: matematyki). Kolejność na liście ma znaczenie jedynie w przypadku wyczerpania limitu miejsc, w pozostałych przypadkach o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Sprawdź terminy naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny pobierz
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.