Studia I stopnia

Geodezja i kartografia

Już od 370 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 7 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia inżynierskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: inżynier geodezji i kartografii

Kierunek studiów „geodezja i kartografia” mieści się w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, uwzględniając jednocześnie jego praktyczny profil. Zadania współczesnej geodezji i kartografii wynikające z obowiązujących uwarunkowań prawnych i technicznych oraz oczekiwań pracodawców, zostały przyjęte jako kluczowe w opracowanej koncepcji kształcenia na kierunku „geodezja i kartografia”, który bazuje na trzech zasadniczych założeniach merytorycznych, obejmujących:

 • wyposażenie studenta w wiedzę odpowiadającą sylwetce inżyniera geodety funkcjonującego w zawodzie, zwracając przy tym uwagę na zakres wymagań dotyczących ubiegania się o uprawnienia zawodowe
 • nabycie przez studenta umiejętności racjonalnego wykorzystywania współczesnych technik i technologii pomiarowych oraz zasobów informatycznych na potrzeby realizacji zadań praktycznych w zakresie odpowiadającym ustawie „Prawo geodezyjne i kartograficzne” oraz wydanych do niej aktów wykonawczych
 • ukształtowanie w osobowości studenta działania rozumnego, operatywnego, przedsiębiorczego i odpowiedzialnego w praktyce zawodowej inżyniera geodety z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz możliwości jakie stwarza współczesna geodezja i kartografia

Specjalizacje

 • Geodezja gospodarcza
 • Gospodarka nieruchomości

Profil absolwenta specjalności: geodezja gospodarcza

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, w tym pomiarów i opracowania ich wyników na potrzeby sporządzania lub aktualizacji mapy zasadniczej, tyczenia i inwentaryzacji obiektów budowlanych, zakładania i pomiarów osnów pomiarowych lub realizacyjnych sytuacyjnych i wysokościowych oraz kartograficznego opracowania mapy do celów projektowych. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie zakładania, pomiaru i wyrównania wyników pomiarów geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej. Jest przygotowany do prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji w tym geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu, pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacji budynków oraz budowli, pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych oraz przemieszczeń podłoża gruntowego, a także rejestracji struktury geometrycznej obiektów budowlanych w aspekcie oceny spełnienia określonych założeń projektowych. W powyższym zakresie potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego i systemów informacji o terenie oraz współpracować ze specjalistami zawodów pokrewnych, głównie urbanistyki i budownictwa.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy głównie w firmach prowadzących własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie geodezji i kartografii.

Profil absolwenta specjalności: gospodarka nieruchomości

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę obejmującą takie zagadnienia jak:

 • zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości;
 • rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych w tym wznawianie znaków granicznych i prace związane z ewidencją gruntów i budynków oraz prace związane ze sporządzaniem map do celów prawnych;
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 • sporządzanie operatu szacunkowego w aspekcie wyceny nieruchomości, przy wykorzystaniu podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego.

Posiada umiejętności umożliwiające tworzenie prostych baz danych przestrzennych, przetwarzanie tych danych oraz ich wizualizacje w postaci opracowań kartograficznych, wykorzystując przy tym państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz źródłowe materiały pozyskiwane metodami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w urzędach administracji publicznej, wydziałach gospodarki nieruchomości lub katastru nieruchomości urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej po nabyciu stosowanych uprawnień zawodowych.

Dlaczego warto?

 • Społeczna Akademia Nauk jest jedyną uczelnią w Łodzi oferującą studia inżynierskie w dziedzinie geodezji i kartografii w programie studiów przeważają zajęcia praktyczne i laboratoryjne (ponad 50% zajęć)
 • program kształcenia tworzono przy współpracy pracodawców, aby lepiej przystosować sylwetkę absolwenta do potrzeb i oczekiwań rynku pracy
  zajęcia prowadzą wykładowcy i praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym
 • współpracujemy z firmami i instytucjami, w których można odbyć regulaminowe praktyki zawodowe
 • baza dydaktyczna obejmująca szereg specjalistycznych pracowni (laboratorium fizyczne i geodezji fizycznej, laboratoria informatyczne wyposażone w oprogramowanie, z którego korzysta większość ośrodków geodezyjnych w kraju) oraz poligon terenowy z dwufunkcyjną osnową pomiarową do ćwiczeń praktycznych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, a także nowoczesny sprzęt pomiarowy wysokiej klasy

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Pawłowski (SAN, Politechnika Łódzka)
 • dr inż. Cezary Toś (Politechnika Krakowska, SAN)
 • dr inż. Leszek Zielina (SAN, Politechnika Krakowska)
 • mgr inż. Jan Schnerch (Łódzki Ośrodek Geodezyjny, SAN)
 • mgr inż. Leszek Rogulski (SAN, Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Technikum Geodezyjne)
 • mgr Łukasz Kopciak (specjalista systemów informacji przestrzennej)
 • mgr inż. Marek Świątek (SAN, Pracownia Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi)

Partnerzy kierunku

W ramach kierunku, Uczelnia współpracuje ściśle z Łódzkim Ośrodkiem Geodezyjnym w zakresie praktyk zawodowych studentów, pozyskiwania informacji geodezyjnej, niezbędnej w procesie kształcenia i dyplomowania na kierunku, a także zatrudniamy specjalistów z ośrodka do prowadzenia zajęć na kierunku