Studia I stopnia

Geodezja i kartografia

Już od 420 zł za miesiąc

Czas trwania: 7 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia inżynierskie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: inżynier geodezji i kartografii

 

 

Opiekun merytoryczny kierunku
dr Andrzej Kaźmierczak, akazmierczak@san.edu.pl

Zasady rekrutacji

Na kierunku „geodezja i kartografia”, brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru z zestawu obejmującego: fizykę, informatykę oraz geografię. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy.

W przypadku przekroczenia liczby kandydatów w stosunku do przyjętego przez Senat limitu miejsc przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą ich predyspozycje do studiowania kierunku. Na kierunku „geodezja i kartografia” od kandydatów oczekuje się wysokiego poczucia prawnej i etycznej odpowiedzialności oraz odporności na stres, jak również predyspozycji szczególnych, tj. dobrej orientacji w terenie, wyobraźni przestrzennej, zainteresowania wiedzą techniczną.

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie www.rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.*

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; 
  nie dotyczy absolwentów SAN
  )
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze rekrutacji przy składaniu dokumentów)

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.