Studia I stopnia

Geodezja i kartografia

Już od 370 zł za miesiąc

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, wspomagającą z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną na poziomie inżynierskim z zakresu geodezji i kartografii w szczególności obejmującą:

 • cele i metodykę badania oraz modelowania kształtu i właściwości fizycznych Ziemi;
 • astronomię geodezyjną i geodezję satelitarną, w tym metody wyznaczania pozycji z umiejętnym wykorzystaniem systemów satelitarnych GNSS;
 • technologie informacyjne oraz numeryczne opracowanie wyników pomiarów właściwych dla klasycznej geodezji, fotogrametrii i teledetekcji;
 • uwarunkowania, zakres i metodykę czynności i opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby inwestycyjnego procesu budowlanego;
 • zna język obcy na poziomie inżynierskim z zakresu geodezji i kartografii. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie komunikatywnym w sprawach zawodowych.

W zakresie umiejętności potrafi:

 • w pracach geodezyjnych i kartograficznych w umiejętny sposób posługiwać się odpowiednio dobranym instrumentarium dostosowanym do realizacji określonych zadań z praktyki zawodowej;
 • wykonywać pomiary geodezyjne na potrzeby zakładania osnów geodezyjnych i pomiarowych oraz opracowania map sytuacyjno-wysokościowych;
 • prowadzić geodezyjną obsługę inwestycyjnego procesu budowlanego w zakresie wynikającym z ustawy „Prawo budowlane”;
 • pozyskiwać dane na potrzeby założenia i aktualizacji katastru nieruchomości oraz systemów informacji przestrzennej;
 • przeprowadzić ocenę i zmianę zagospodarowania nieruchomości gruntowych obejmująca podział, rozgraniczenie i wznowienie granic;
 • sporządzać dokumentację techniczną w zgodności ze standardami obowiązującymi w geodezji i kartografii.

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej, w sytuacji uczestnictwa w inicjatywach społecznych realizujących określone projekty inżynierskie, jak i zachowania norm etycznych w zawodzie podejmując pracę w strukturach organizacyjnych firmy geodezyjnej lub urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na przykład na takich kierunkach jak: „geodezja i kartografia”, „gospodarka przestrzenna”, „geoinformatyka” i innych powiązanych z dyscypliną naukową inżynieria lądowa i transport.

Zdobywane uprawnienia

Studia przygotowują do osiągnięcia kompetencji inżynierskich na kierunku „geodezja i kartografia” w kontekście spełnienia efektów uczenia się na poziomie 6 wg. Polskiej Ramy Kwalifikacji.