Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 270 zł za miesiąc

Finanse i rachunkowość– studia I stopnia:

Zajęcia ogólnouczelniane:

 • Język obcy (do wyboru)
 • Filozofia
 • Etyka
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Przedsiębiorczość
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Technologie informacyjne
 • Cyfrowe kompetencje w nauce i pracy
 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o sztuce

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • Podstawy ekonomii
 • Makroekonomia
 • Metody ilościowe w zarządzaniu finansami
 • Rachunkowość
 • Prawo gospodarcze
 • Finanse
 • Ekonometria i badania operacyjne
 • Kalkulacje finansowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rynki finansowe
 • Finanse publiczne
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Bankowość
 • Ubezpieczenia

Przedmioty do wyboru:

 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne / System ubezpieczeń społecznych
 • Sprawozdawczość finansowa / Rachunkowość w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • Rachunek kosztów / Cost Accounting 
 • Polityka finansowania przedsiębiorstwa / Strategie finansowania przedsiębiorstw
 • Metodyka badań w naukach finansowych / Wykład seminaryjno-metodologiczny
 • Komputerowe wspomaganie rachunkowości / Systemy informatyczne w rachunkowości
 • Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstwa / Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem
 • Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie / Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości
 • Finanse zakładów ubezpieczeń / Kapitał finansowy banku komercyjnego
 • Rachunkowość międzynarodowa / Rachunkowość budżetowa

Specjalność: Bankowość i usługi finansowe

 • Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
 • Współczesne trendy w bankowości
 • Metody oceny zdolności kredytowe
 • Pośrednictwo finansowe
 • Operacje na rynkach walutowych
 • Ryzyko bankowe

Specjalność: Accounting and Financial Analysis

 • Corporate Financial and Non-Financial Accounting
 • Accounting Based Decision Making
 • Behavioral Finance and Accounting
 • Advanced Financial Analysis
 • Introduction to Tax Accounting
 • Virtual Enterprise - computer classes

Specjalność: Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa

 • Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Ewidencja księgowa w sektorze finansów publicznych
 • Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Audyt wewnętrzny w finansach publicznych
 • Rachunkowość budżetowa wspomagana komputerowo

Specjalność: Podatki w praktyce

 • Ewidencja i sprawozdawczość MŚP
 • Ustalania i rozliczania zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw
 • Podatek VAT
 • Optymalizacja podatkowa
 • Prawno-karne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Rachunkowość podatkowa wspomagana komputerowo

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

Praktyki dyplomowe

 UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.