Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 270 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia z zakresu finansów i rachunkowości są skierowane do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem firm i przedsiębiorstw, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem.

Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrasta. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat finansów i rachunkowości

Specjalności

 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Zarządzanie finansami
 • Bankowość i usługi finansowe
 • Accounting and Financial Analysis
 • Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa
 • Podatki w praktyce

Specjalność „Rachunkowość i analiza finansowa” kładzie nacisk na przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej oraz analizy finansowej. Absolwent tej specjalności zna źródła prawa regulującego funkcjonowanie systemu rachunkowości, a także potrafi praktycznie posługiwać się wybranymi narzędziami rachunkowości finansowej i zarządczej.

Specjalność przygotowuje studentów do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań ewidencyjnych, sprawozdawczych i analitycznych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową. Dostarcza wiedzy z zakresu sposobów ewidencji i sprawozdawczości małych i średnich firm a także uproszczonych form ewidencji działalności gospodarczej. Studenci zaznajamiani są również z podstawami rachunkowości podatkowej. W ramach programu specjalności duży nacisk położono na kwestie komunikowania przedsiębiorstwa z otoczeniem poprzez sprawozdanie – studenci pogłębiają wiedzę w zakresie analizy sprawozdań finansowych i kierunków ich wykorzystania, a także w obszarze badania sprawozdań przez biegłego rewidenta. Studenci zaznajamiani są również ze sposobami wykorzystania wiedzy z dziedziny rachunkowości do podejmowania decyzji menedżerskich. Program specjalności pozwala również na zdobycie przydatnych w praktyce umiejętności w zakresie obsługi programu księgowego Symfonia. Dzięki temu studenci mają możliwość poznania sposobów wykorzystywania technologii IT wspomagających prace w działach księgowości.

Specjalność ta stanowi odpowiedź na wyzwania rynku regionalnego i krajowego, związane z przygotowaniem kadr na stanowiska finansowo-księgowe.

W ramach specjalności „Zarządzanie finansami”, absolwent zdobywa wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, metod i technik oceny zdolności kredytowej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, pasywnych oraz aktywnych powiązań przedsiębiorstw z sektorem bankowym, istoty oraz technik zarządzania finansami osobistymi przez osoby fizyczne, konstrukcji systemu emerytalnego i oferowanych w nim produktów, a także metody oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych podczas warsztatów komputerowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie kalkulacji finansowych w przedsiębiorstwie, istoty i praktycznego wykorzystywania kont w przedsiębiorstwach, budowy sprawozdania finansowego, funkcjonowania rynków finansowych, sektora bankowego, oceny rentowności instrumentów finansowych oraz podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie.

Po ukończeniu specjalności absolwent jest przygotowany do współpracy z instytucjami bankowymi i finansowymi, w stopniu umożliwiającym mu świadomą i aktywną pracę w charakterze pracownika działu w pionie finansowo-księgowym przedsiębiorstwa. Absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, takich jak Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych, Fundusze hedgingowe, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, a także daje podstawy do podjęcia wyzwania prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czego nauczysz się w ramach tej specjalności:

 • poznasz podstawy rachunkowości bankowej, dowiesz się jak przygotować i analizować sprawozdawczość finansową,
 • poznasz istotę tworzenia  budżetu gospodarstw domowych i mechanizmy podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • nauczysz się jak wykorzystywać metody oceny ryzyka kredytowego, negocjacji windykacyjnych
 • poznasz istotę inwestycji i rozliczeń walutowych
 • pogłębisz wiedzę z dziedziny analizy sprawozdań podmiotów gospodarczych w celu poprawnego wyliczania zdolności i wiarygodności kredytowej
 • poznasz zasady funkcjonowania i narzędzia wykorzystane w bankowości internetowej

Gdzie możesz znaleźć pracę?

W  bankach i instytucjach finansowych na stanowisku doradcy bankowego, analityka, jak również specjalisty w pozabankowych instytucjach pośrednictwa finansowego, m.in. w firmach leasingowych, funduszach czy firmach konsultingowych.

What do you learn?

Why not continue your studies in English? We prepared an exclusive offer for our Students enabling the continuation of the Finance and Accounting Programme through the English-language specialization of Accounting and Financial Analysis. This option will give you new opportunities: apart from new knowledge, capabilities and competencies learn also new terminology in English, polish your business English, master accounting and finance vocabulary. Gain confidence in using a foreign language while conducting business conversations relating to accounting and finance.  This is what the labor market expects from you today.

Specialization in accounting and financial analysis emphasizes the transfer of knowledge and practical skills in the field of financial, managerial, and tax accounting as well as financial analysis. Alumni of this specialization know the sources of law regulating the functioning of the accounting system and can use selected tools of financial and managerial accounting in practice.

The specialization prepares students to recognize and solve problems connected with financial and non-financial reporting, taxation, managerial decisions based on accounting.

The specialization program places great emphasis on the issues of communication between an enterprise and its environment through reports - students learn how to analyze financial statements and how to use them.

Students are also introduced to how accounting knowledge can be used to make managerial decisions.

The specialization program also allows students to acquire useful practical skills in the use of accounting software. In this way, students have the opportunity to learn how to use IT technology to support work in accounting departments.

This specialization responds to the challenges of the regional, national and international market related to the preparation of personnel for finance and accounting positions.

Where can you find work afterwards?

 • in international accounting centers
 • in international companies
 • in consulting companies
 • in domestic and international corporations
 • in tax and accountancy offices

Czego nauczysz się w ramach tej specjalności:

 • Funkcjonowania systemu finansów publicznych;
 • Funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i w wybranych krajach europejskic;
 • Dokonywania księgowań i sporządzania sprawozdań specyficznych dla systemu finansów samorządowych oraz rachunkowości budżetowej;
 • Dokonywania rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi w sektorze publicznym;
 • Organizowania systemu rachunkowości w sektorze finansów publicznych;
 • Kontrolowania i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Gdzie możesz znaleźć prace?

 • w podmiotach sektora publicznego, jak i prywatnego, np. w przedsiębiorstwach i bankach, firmach doradczych, wspierających współpracę podmiotów prywatnych i publicznych
 • w samorządach terytorialnych
 • w jednostkach administracji publicznej
 • w kancelariach doradztwa podatkowego,
 • w biurach rachunkowych, 
 • spółkach konsultingowych

Czego nauczysz się w ramach tej specjalności:

 • Samodzielnego rozliczania zobowiązań podatkowych.
 • Dokonywania rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi.
 • Stosowania procedur podatkowych.
 • Optymalizowania zobowiązań podatkowych zarówno względem budżetu państwa, jak i budżetów lokalnych.
 • Poznasz zasady kontroli podatkowej i skarbowej, zasady postępowania egzekucyjnego  karno-skarbowego.

Gdzie możesz znaleźć prace?

 • w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych,
 • w działach finansowo-księgowych podmiotów sektora finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, ZUS, NFZ, agencje rządowe) 
 • w departamentach podatkowych administracji skarbowej (urzędy skarbowe i celno-skarbowe, izby administracji skarbowej, Ministerstwo Finansów),
 • w kancelariach doradztwa podatkowego,
 • w biurach rachunkowych, 
 • spółkach konsultingowych

Dlaczego warto?

 • Elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
 • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości
 • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej.
 • W związku z rozwojem globalnej gospodarki oraz rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę finansowo-księgową, księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców.

Wykładowcy-praktycy

 • dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN – menedżer w sektorze prywatnym, a także w sektorze bankowym z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych m.in. Dyrektora Departamentu Produktów i Sieci, Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Sieci, Dyrektora ds. AFI, Pełnomocnika Zarządu, Dyrektora Biura ds. Standaryzacji i Zarządzania Siecią w Banku Ochrony Środowiska S.A.; Prezesa Zarządu w Grupie Inwestycyjnej „Syntat” Sp. z o.o.; Starszego Doradcy, Kierownika Wydziału, Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rachunkowego w Deutsche Bank PBC S.A.
 • dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN – konsultantka w zakresie rachunkowości, analizy kosztów, podejmowania decyzji zarządczych z doświadczeniem jako współwłaściciel kilku firm, vice-prezes zarządu, członek rady nadzorczej w spółkach z o.o.
 • dr Mariusz Nyk - praktyk gospodarczy, członek Rad Nadzorczych w spółkach, dyrektor jednotki budżetowej, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, likwidator podmiotów będących w procesie upadłości z ramienia Sądów oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
 • dr Łukasz Prysiński – Prezes zarządu firmy „Warebud sp. z o.o.” , z doświadczeniem jako członek rady nadzorczej i zastępca dyrektora ds. finansowych.
 • dr Iwona Gawryś – kontroler finansowy.
 • mgr Małgorzata Domańska – skarbnik Gminy Ozorków
 • mgr Andrzej Stolarski  – właściciel biura rachunkowego i doradztwa podatkowego KAAPS.

Partnerzy kierunku

Biura rachunkowe, Kancelaria Doradcy Podatkowego, Banki, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi, Profesjonalni Księgowi Sp. z o.o., Polski Instytut Księgowości Sp. z o.o. Sp. K. w Łodzi, Urząd Gminy Ozorków, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki.