Studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 310  za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia stacjonarne - 80 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat bezpieczeństwa narodowego

Opiekun merytoryczny kierunku dr hab. Piotr Rozwadowski Profesor SAN, prozwadowski@san.edu.pl
Pełnomocnik Rektora inspektor w stanie spoczynku Paweł Karolak, pkarolak@san.edu.pl
Pełnomocnik Rektora nadinspektor w stanie spoczynku Adam Maruszczak, amaruszczak@san.edu.pl
Opiekun kierunku Bezpieczeństwo nadkomisarz w stanie spoczynku Sławomir Szymański, sszymanski@san.edu.pl

Specjalności

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
 • Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

 

 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Bezpieczeństwo osób, mienia i obiektów

 

 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • Organizacja systemu ratownictwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • Bezpieczeństwo osób i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
 • Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

 

 • Wojsko i siły specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo militarne
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Przygotowania obronne państwa
 • Planowanie obronne

Dlaczego warto?

 • Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem.
 • Studia zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
 • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym.
 • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
 • W ramach programu ERASMUS+, możliwie jest odbycie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą.

Wybrani wykładowcy-praktycy

 

generał Leon Komornicki – jeden z najzdolniejszych generałów młodego pokolenia, współautor wielu systemowych rozwiązań w zakresie szkolenia wojsk i przygotowania sił zbrojnych RP do wstąpienia w szeregi NATO, zajmował stanowiska Dowódcy Garnizonu Warszawskiego oraz Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, autor licznych opinii i ocen poruszających stan i funkcjonowanie sił zbrojnych naszego kraju publikowanych w „Rzeczypospolitej” i innych czasopismach, współzałożyciel Business Centre Club

 

nadinspektor Adam Maruszczak – były dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, założyciel pierwszego w Europie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Likwidacji Laboratoriów Narkotyków Syntetycznych, uczestnik specjalistycznego szkolenia „Negocjowanie o zakładników” w Amerykańskiej Akademii Policyjnej w Baton Rouge w Luizjanie,  koordynator najistotniejszych operacji kryminalnych na terenie Unii Europejskiej oraz Polski w ostatnich dwóch dekadach, twórca wielu jednostek i systemów zwalczających działalność zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami i falsyfikowaniem walut

 

inspektor Paweł Karolak – były funkcjonariusz Policji, Komendant Miejski Policji w Łodzi, Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy, obecnie zastępca naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi w pionie ds. Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, wykładowca akademicki, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i studiów Executive MBA Społecznej Akademii Nauk, dowódca wielu akcji policyjnych na terenie województwa łódzkiego, współorganizator konferencji naukowych i twórca programów profilaktycznych, uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, autor publikacji poruszających problem przemocy w rodzinie.         

 

dr Jolanta Grębowiec-Baffoni dr nauk społecznych. Studia licencjackie oraz magisterskie z Technik grafologicznych ukończyła na Wydziale Nauk o Kształceniu na Uniwersytecie w Urbino we Włoszech. Na tym samym wydziale zdobyła tytuł magistra Pedagogiki i projektowania dydaktycznego. Jako pedagog i grafolog podjęła współpracę z ośrodkiem Medea  zajmującym się przemocą w rodzinie we Włoszech w zakresie badań uwarunkowań przemocy psychicznej. Zainteresowania dynamikami rodzinnymi oraz interwencji służb w przypadkach przemocy skłoniły ją do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu socjologii grup dyspozycyjnych, które ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jednocześnie kontynuowała badania pisma i podjęła studia podyplomowe ekspertyzy dokumentów, które ukończyła w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z którą od roku 2006 kontynuuje współpracę badawczą i dydaktyczną w zakresie kryminologii i kryminalistyki.

Jest wykładowcą metodologii badań pisma w Wyższej Szkole Ekspertyz Sądowych w Neapolu.Współpracuje jako wykładowca i tutor z Wydziałami Nauk o Kształceniu na Uniwersytetach w Urbino i w Bolonii. Pełni funkcję biegłego pismoznawcy i tłumacza języka polskiego przy sądzie w Rimini we Włoszech.

Jest członkiem zespołu naukowego Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz członkiem zespołu naukowego Centrum Studiów Ekonomii i Prawa (Centro Studi Economia e Diritto) w Legnano we Włoszech. Aktualnie w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oraz partnerskimi uczelniami w Urbino we Włoszech i w Bukareszcie w Rumunii, w zakresie badań ekspresji pisma ręcznego młodzieży licealnej.

Uczestniczy w projekcie „Apoxiomeno Award” zorganizowanym przez włoską sekcję INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA), w którym pełni funkcję eksperta naukowego. Z jej udziałem kontynuowane są badania z zakresu socjologii i kryminologii oraz międzynarodowe konferencje naukowe w Polsce i we Włoszech. Jej zaangażowanie w pośrednictwo między ośrodkami naukowymi w obu krajach umożliwia kontynuowanie międzynarodowych seminariów i konferencji organizowanych przez Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych oraz Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie Wrocławskim z udziałem przedstawicieli włoskich służb porządkowych i włoskiej Obrony Cywilnej.

Jest autorką ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, w tym pięciu monografii, z dziedziny pismoznawstwa, kryminologii, kryminalistyki, pedagogiki i nauk społecznych w pięciu językach.

 

 

dr Anna Rycaj-Pilipczuk – funkcjonariuszka Policji, specjalistka w zakresie bezpieczeństwa oraz administracji bezpieczeństwa publicznego. W 2020 r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku prawo karne materialne i procesowe. Autorka licznych publikacji w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Jej zainteresowania naukowe obejmują: zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, cyberprzestępczości oraz prawa karnego.

dr Grzegorz Robert Leśniewicz - podpułkownik Służby Więziennej w stanie spoczynku. W roku 1993 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem pracy magisterskiej było przestrzeganie politycznych praw człowieka w zmieniających się realiach ustrojowych naszego kraju. W 1995 roku ukończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej. W roku 2009 kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej tej formacji. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim (2000) oraz studia MPA Master of Public Administration na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2012). W roku 2011 obronił pracę doktorską na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dodatkowo posiada nadane przez Ministra Skarbu uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Ze społeczną Akademią nauk w Łodzi związany jest od 2011 roku. W sferze jego zainteresowań zawodowych leżą zagadnienia z zakresu: działalności służb penitencjarnych, rekrutacji i awansu zawodowego w służbach mundurowych oraz zarządzania personelem w tych formacjach. Dotychczas był promotorem i recenzentem blisko dwustu prac studentów.

Zawodowo od 1995 roku związany z więziennictwem. Był oficerem Służby Więziennej w stopniu podpułkownika, w tym czasie kierował jednostkami penitencjarnymi położonymi na terenie Województwa Łódzkiego. Pełnił służbę w Areszcie Śledczym w Łodzi, Zakładzie Karnym w Garbalinie, Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, Zakładzie Karnym w Łowiczu  oraz Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie. Uczestniczył w pracach nad reformą więziennictwa w Polsce, w tym w tworzeniu przepisów i rozporządzeń wykonawczych związanych z reformą (2010).

Grzegorz Leśniewicz jest także samorządowcem, który pełnił funkcję Starosty Zgierskiego (2001-2002, 2005-2006), Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego (2003-2005) Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza (2011-2012) a obecnie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza (od 2018). W okresie od 2019 do 2021 roku współpracował z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, publikując tam liczne opracowania i prowadząc szkolenia dla samorządowców.

Publikuje artykuły w prasie zajmującej się problematyką penitencjarną, samorządową a w periodykach regionalnych zamieszcza teksty poświęcone historii województwa.

 

 

kom. dr Marcin Fiedukowicz - oficer prasowy w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, wieloletni pracownik służby dochodzeniowo śledczej Policji. Wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Prawnik i biolog zaangażowany w problematykę narkomanii, przeciwdziałania uzależnieniom oraz badanie mechanizmów uzależnienia. Zainteresowania badawcze to zwłaszcza obszar prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii i kryminalistyki. Aktualnie zajmuje się analizą starych niewykrytych spraw dotyczących zabójstw pod kątem modus operandi sprawcy i pozoracji na miejscu zdarzenia noszącego znamiona czynu zabronionego.

 

dr Michał Podgórski - funkcjonariusz Policji z wieloletnim stażem, wcześniej żołnierz zawodowy,  wykładowca i nauczyciel policyjny, aktywny działacz w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej, absolwent WSPol w Szczytnie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, uczestnik szkoleń kierunkowych w Europejskiej Akademii Policyjnej, praktyk w obszarze cyberprzestępczości oraz funkcjonowania europejskich baz danych w zakresie współpracy policyjnej.

 

dr Michał Tumielewicz - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, wieloletni pracownik administracji państwowej, zastępca komendanta Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych, czynny praktyk w sferze logistyki, autor licznych publikacji w dziedzinie administracji publicznej i bezpieczeństwa, praktyk w zakresie infrastruktury krytycznej państwa, ekonomii instytucjonalnej oraz sprawności podmiotów publicznych.

 

dr Łukasz Wróbel – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych (praca doktorska „Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jako instytucja działająca na rzecz zmniejszenia wypadkowości w ruchu drogowym”, Uniwersytet Wrocławski 2020 r.); absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach o specjalności Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona; w latach 2015-2016 stażysta i pracownik w niemieckich firmach transportowo-logistycznych (uzyskał państwowe poświadczenie osoby zaufania społecznego, wydane przez Federalny Urząd Sprawiedliwości); uczestnik licznych realizacji transportu krajowego i międzynarodowego, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników, Mechaników Polskich (SIMP). Egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. W 2022 roku odbył służbę przygotowawczą w 7. Batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Autor licznych publikacji z zakresu standardów międzynarodowych w dziedzinie demokracji i ochrony praw człowieka, metodologii badań systemów społecznych, współdziałania grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa, roli samorządów terytorialnych w systemie bezpieczeństwa oraz problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Od 2021 r. członek stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe. Działacz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Iłża. Członek Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 51. pułku piechoty Strzelców Kresowych.

Koordynator studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Transportu Drogowego, prowadzonych na Wydziale Bezpieczeństwa w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Dziekan Filii w Kielcach Społecznej Akademii Nauk.

 

dr Pietro Pavone - doktor ekonomii biznesu, pracownik naukowy przygotowujący się do habilitacji na Wydziale Politologicznym Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II. Uzyskał stopień licencjata w dziedzinie zarządzania na Uniwersytecie w Mediolanie-Bicocca i stopień magistra międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie. Jego główne obszary zainteresowań naukowych obejmują: odpowiedzialność w wymiarze sprawiedliwości, zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie oraz osiągnięcia społeczno-gospodarcze przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi kursy „Zdobywanie funduszy, planowanie i zarządzenie w przedsiębiorstwie społecznym” na studiach magisterskich dla kierunku zarządzanie polityką społeczną i usługami w Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II. Członek licznych organizacji i grup roboczych realizujących projekty w obrębie obszarów jego zainteresowań naukowych.

 

dr Magdalena Płachecka - Doktor nauk społecznych w dyscyplinie finanse i ekonomia. Kariera zawodowa związana z administracją publiczną specjalizując się w zapobieganiu zjawisk korupcjogennych. Autorka wielu publikacji naukowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa publicznego w ujęciu ekonomicznym.

 

mł. insp. Joanna Kącka – magister administracji, oficer policji, wieloletni Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi . Od 22 lat w służbach prasowo-informacyjnych Policji choć drogę zawodową zaczynała w pionie kryminalnym. Tytuł magistra administracji uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim pisząc pracę w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki pod kierunkiem prof. dr hab. Brunona Hołysta. Swoją pracę zawodową  ,po ukończeniu w 1996 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie , rozpoczęła w Komisariacie Policji  w Konstantynowie Łódzkim a następnie w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach, gdzie pełniąc służbę w wydziale dochodzeniowo-śledczym była jednocześnie oficerem wyznaczonym do kontaktów z mediami. Od 1999 roku wykonuje zadania z zakresu działalności prasowo – informacyjnej służąc w Zespole Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.  Od 2011 roku pełni rolę Rzecznika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  i koordynatora służb prasowych Łódzkiego Garnizonu Policji. Wielokrotnie zajmowała się polityką informacyjną w różnych sytuacjach kryzysowych o zasięgu ogólnopolskim, brała udział w posiedzeniach sztabów zarządzania kryzysowego współpracując z rzecznikami w administracji zespolonej. Odpowiadała za politykę medialną przy zabezpieczeniu imprez masowych i działaniach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W 2021 roku miała zaszczyt reprezentować służby mundurowe podczas XXI Kongresu Profesjonalistów PR w Rzeszowie.

W codziennych kontaktach z mediami stawia na wiarygodność. Cały czas kieruje się zasadą przekazaną na początku przygody z public relations  „Dobry rzecznik wie co mówi, a nie mówi co wie”.  Prywatnie i zawodowo szukająca rozwiązań optymistka, która zawsze , nawet przy największym kryzysie, stara się widzieć szklankę do połowy pełną.

 

podinsp. Krzysztof Balcer – absolwent WSPol Szczytno w zakresie: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zarządzanie w jednostkach administracji publicznej. Od ponad 30 lat pełni służbę w Policji, obecnie w KWP w Łodzi. Posiada bogate doświadczenie zarówno w służbie kryminalnej, jak też prewencyjnej. Pełnił funkcje kierownicze naczelnika i z-cy komendanta powiatowego. Obecnie przewodniczy Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów, skupiającemu ponad 2500 członków. Jego pasją od wielu lat są negocjacje policyjne oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Był negocjatorem policyjnym i przez kilkanaście lat brał udział w rozwiązaniu kilkuset kryzysów, gdzie bezpośrednio było zagrożone ludzkie życie. Jest współtwórcą Systemu Negocjacji Policyjnych w Polsce, pełnił funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Systemu Negocjacji Policyjnych w KWP w Łodzi.

Ukończył szereg szkoleń międzynarodowych w zakresie prowadzenia negocjacji kryzysowych w sytuacjach samobójczych, uprowadzeniach i sytuacjach zakładniczych,  prowadzonych przez ekspertów z FBI, policji brytyjskiej, niemieckiej i hiszpańskiej.  Sam szkolił policjantów z jednostek specjalnych policji rumuńskiej i ukraińskiej. Od 2003r szkolił nowych adeptów sztuki negocjacyjnej Policji w CSP Legionowo, a następnie w WSPol Szczytno jako wykładowca stowarzyszony. Prowadził kursy i szkolenia dla strażaków, funkcjonariuszy więziennictwa, pracowników ochrony zdrowia i wielu podmiotów cywilnych. Prowadzi gościnnie wykłady z negocjacji na Uniwersytecie Łódzkim, Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz innych uczelniach. Jest autorem prac: „Negocjacje w sytuacjach kryzysowych w kontekście zagrożeń terrorem kryminalnym” oraz „Negocjacje policyjne w sprawach uprowadzeń osób”, a także poradnika „Jak żyć bezpieczniej w niebezpiecznym świecie”. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Negocjatorów Polskiej Policji jest propagatorem rozwiązywania konfliktów i kryzysów bez użycia siły oraz ciągłego doskonalenia sztuki negocjacji kryzysowych w polskich służbach mundurowych.

 

nadkom. Katarzyna Kopycka - funkcjonariusz służby Celno-Skarbowej, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi w pionie ds. Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. Wykładowca w Krajowej Szkole Skarbowości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Karnego Skarbowego oraz Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (praca dyplomowa: „Kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie ścigania grup przestępczych zajmujących się produkcją wyrobów spirytusowych na bazie alkoholu skażonego w szarej strefie”). Członek międzynarodowego zespołu dochodzeniowo-śledczego „JIT” zajmującego się zwalczaniem międzynarodowej przestępczości przeciwko istotnym interesom państwa polskiego oraz interesom finansowym  Wspólnot Europejskich w zakresie obrotu paliwami.

 

mjr dr Janusz Szoblik - żołnierz zawodowy od 1995 roku.  Pełnił służbę między innymi w 1 Siedleckim Batalionie Rozpoznawczym oraz w Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. W 2020 roku ukończył Akademię Sztuki Wojennej zyskując stopień doktora nauk społecznych. Autor artykułów naukowych, publikowanych m.in. w „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki” we Wrocławiu oraz w wydawnictwie „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” w Warszawie.

 

Piotr Kinas – specjalizuje się w tematyce międzynarodowej i ekonomicznej, posiada doświadczenie w pracy w administracji samorządowej oraz służbie zdrowia, uczestnik projektów unijnych z zakresu europeistyki, przedsiębiorczości oraz innowacyjności, w których m.in. pełnił rolę koordynatora i eksperta, członek grup roboczych przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, trener-szkoleniowiec w obszarze etykiety i protokołu dyplomatycznego, autor kilkunastu publikacji z zakresu zarządzania, ekonomii i administracji

*wizerunki prowadzących nie są ujawnione ze względu na pełnione przez nich stanowiska w służbach państwowych

Partnerzy kierunku

Realizując studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, SAN współpracuje z wieloma podmiotami, są to m.in.

 • Komenda Wojewódzka i Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • Komenda Miejska Państwowej Straży w Łodzi
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
 • Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
 • Placówka Straży Granicznej w Łodzi
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi
 • 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

Mediateka