Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Administracja to kierunek dla ludzi, którzy swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Dominujące znaczenie ma przygotowanie, zarówno konkurencyjnych jak i wrażliwych na problemy współczesnego świata i wartości ogólnoludzkie, a przede wszystkich na potrzeby społeczeństwa, odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom rynku pracy i globalnej gospodarki XXI wieku, a także wyzwaniom stawianym przed administracją, w tym administracją publiczną.

 

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 80 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat administracji 

Specjalności

Dlaczego warto?

Celem strategicznym w zakresie edukacji, jak i polityki jakości, zakładających kształcenie konkurencyjnych profesjonalistów, w oparciu miedzy innymi o współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy zachowaniu standardów wysokiej jakości kształcenia - koncepcja kształcenia kierunku „administracja” w szczególności uwzględnia:

 • kształcenie specjalistów przygotowanych do wykonywania funkcji urzędniczych w instytucjach, których sprawne działanie jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania nowoczesnego, europejskiego państwa, tj. w urzędach i instytucjach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach europejskich i międzynarodowych, organach podatkowych, działach administracyjnych sądów, prokuratury, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystających z funduszy publicznych, działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw, w kancelariach prawnych;
 • kształcenie w zakresie analizowania procesów zachodzących pomiędzy podmiotami administracji publicznej oraz wykorzystywania wiedzy dotyczącej mechanizmów kształtowania relacji politycznych, gospodarczych i społecznych mających wpływ na systemy administracyjne na szczeblu krajowym i międzynarodowym do praktycznych rozwiązań z zakresu administracji, w tym administracji publicznej;
 • kształcenie specjalistów administracji zdolnych przewidywać procesy i zjawiska społeczne a także analizować mechanizmy funkcjonowania organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych w celu podjęcia współpracy i praktycznego przygotowania projektów społecznych uwzględniających interes publiczny, w tym działalność administracyjną;
 • zdobycie wiedzy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne z których kierunek się wywodzi, a w szczególności wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, a ponadto wskazującej na powiązania z kierunkiem „administracja” o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, menedżerskim oraz szeregu umiejętności i kompetencji, takich jak umiejętność samodzielnego wykonywania złożonych zadań administracyjnych, jak i pracy w zespole, dyspozycyjność, gotowość do poświęcenia się służbie administracyjnej i zainteresowanie podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych, przydatnych do wykonywania zawodów powiązanych z administracją publiczną, samorządową, rządową w kraju i Unii Europejskiej.

Wybrani wykładowcy-praktycy

 • dr Agata Kołodziejska, prof. SAN praktyka zawodowa w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa. Specjalistka prawa konstytucyjnego, ochrony danych osobowych, zainteresowania badawcze oscylują wokół ochrony suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku, stanów nadzwyczajnych, wymiaru sprawiedliwości – założeń konstytucyjnych i reformy dostosowawczej, przemian ustrojowo-prawnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ustroju politycznego wybranych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wobec postępów integracji europejskiej, prawa wyborczego w Polsce i wybranych państwach Europy, bezpieczeństwa państwa, usytuowania i funkcjonowania w praktyce organów władzy wykonawczej tj. Prezydenta i rządu w Rzeczypospolitej Polskiej i we Włoszech, kontroli konstytucyjności prawa, międzynarodowych standardów niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądownictwa, i administracji rządowej i terenowej. Uczestniczka konferencji i autorka licznych publikacji.

 

 • dr Agnieszka Korzeniowska-Polak – specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, zajmuje się badaniami w zakresie prawa administracyjnego procesowego, materialnego i ustrojowego, procedur sądowo-administracyjnych i postępowania egzekucyjnego w administracji. Uczestniczka konferencji i autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Członek organizacji: Polskiego Towarzystwa Legislacji, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • dr Waldemar Szymański, prof. SAN – prokurator, specjalista prawa karnego, zajmuje się badaniami naukowymi obejmującymi szeroko rozumianą ochronę dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawno-karnej oraz ochrony zabytkowych nieruchomości, prawno-karną ochroną znaków pieniężnych, w szczególności dolarów amerykańskich w ujęciu ich zabytkowego charakteru oraz aktualnej ochrony przed fałszowaniem a także badaniami dotyczącymi motywów i pobudek towarzyszących sprawcom czynów zabronionych.

 

 • dr Piotr Mikołajczyk – radca prawny, prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko pojmowanego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, a także prawa administracyjnego w kontekście prawnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej administracji publicznej (w tym prawa żywnościowego, dostępu do informacji publicznej) oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto zainteresowania badawcze dotyczą kwestii związanych z umowami zawieranymi zarówno na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jak i w reżimie prawa zamówień publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących dziedziczenia, zwłaszcza gospodarstw rolnych oraz szeroko pojmowanego statusu notariusza, roli organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz kwestiach odpowiedzialności podmiotów leczniczych za szeroko pojmowany błąd w sztuce lekarskiej.

 

 • mgr Beata Janik - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, od 2007 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Tomaszowie Mazowieckim obsługującą zarówno podmioty samorządowe, przedsiębiorców prywatnych, jak i osoby fizyczne. Zakres usług kancelarii to obsługa prawna, jak i zastępstwo procesowe przed wszystkim sądami i organami administracji. Wcześniej gromadziła liczne doświadczenia w pracy, w spółce z udziałem Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych, pełniąc między innymi funkcję prokurenta. Wykładowca akademicki, nauczyciel mianowany, egzaminator w zawodzie technik ekonomista, trener szkoleń unijnych, Inspektor Ochrony Danych, posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, recenzent pytań do standaryzacji z zakresu przedsiębiorczości. Autorka kliku publikacji z zakresu prawnych aspektów administracji rządowej i samorządowej, zamówień publicznych i przedsiębiorczości.
  Praktyka zawodowa oraz zainteresowania naukowe i prawne obejmują szeroko rozumiane prawo samorządowe, a także prawo pracy, w tym samorządowe prawa pracy, prawo zamówień publicznych, nieruchomości, obsługa deweloperska, prawo z zakresu ochrony danych osobowych, prawo i postępowanie administracyjne, zarządzanie kadrami w jednostkach samorządu terytorialnego.