Wymagania stawiane kandydatom

Osoby ubiegające się o przyjęcie na seminarium doktorskie – powinny wykazać się uzyskaniem kwalifikacji II stopnia, tzn. otrzymały dyplom studiów magisterskich lub równoważny, posiadać udokumentowaną znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2 oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną.

Na seminaria doktorskie mogą być przyjmowani kandydaci, którzy posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami o nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia postępowania doktorskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisz się na studia w 5 prostych krokach

KROK 1

Załóż konto na stronie www.rekrutacja.san.edu.pl *

  • użyty przy rejestracji adres e-mail będzie Twoim loginem do systemu
  • zapamiętaj ustawione hasło
  • na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym (kliknij w link i aktywuj konto)

KROK 2

Uzupełnij swój profil

  • wprowadź dane, o które jesteś proszony przez system
  • pamiętaj, że wprowadzone informacje umożliwią sprawny proces rekrutacji

KROK 3

Wybierz kierunek studiów

  • wybierz seminarium doktorskie w naukach o zarządzaniu i jakości

KROK 4

Dokonaj opłat kwalifikacyjnych

  • wymagana opłata to:
   • opłata wpisowego - 500 zł

KROK 5

Dostarcz wymagane dokumenty do Sekretariatu Studium Doktorskiego*

  • sprawdź jakie dokumenty musisz dostarczyć

w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Sekretariatu należy uzgodnić telefonicznie lub mailowo

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia 
 • Curriculum vitae
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),