Doktorat / PhD

Nauki o zarządzaniu i jakości

Ramowy program studiów

 • Wprowadzenie do metodyki badań społecznych
 • Metodyka badań ilościowych
 • Metodyka badań jakościowych
 • Metodyka tworzenia prac badawczych
 • Etyka w badaniach społecznych
 • Warsztaty tworzenia publikacji naukowych
 • Forum prezentacji projektów badawczych
 • Wykłady lub konwersatoria specjalizacyjne
 • Własny projekt badawczy (autoreferat i prezentacja)
 • Koncepcja rozprawy doktorskiej (forma pisemna i prezentacja)

Organizacja zajęć

 • cztery semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty),
 • zjazdy 1 raz w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 (w tym projekt)

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on-line. 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie własnego projektu badawczego w formie pisemnej.