Doktorat / PhD

Nauki o zarządzaniu i jakości

Postępowania doktorskie

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2006 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.  Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest w oparciu o przepisy Ustawy dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i zgodnie art. 197 ust. 2 ww. Ustawy przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie eksternistycznym. Szczegóły postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Społecznej Akademii Nauk zostały podane w dokumencie „Zasady przeprowadzania postępowań doktorskich przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi” stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z dnia 27 września 2019 roku i opublikowanym w witrynie uczelni.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopienia doktora w trybie eksternistycznym zgodnie z art. 217 Ustawy, przed wszczęciem postępowania, składa wniosek o wyznaczenie przez Senat promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora. Promotorem może być osoba nie spełniająca tych warunków, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Senat uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Rozprawa doktorska powinna prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie nauki o zarządzani i jakości oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Rozprawa doktorska powinna być oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego lub oryginalnym rozwiązaniem w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.  Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej sprawowana jest przez promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

W ramach pomocy osobie przygotowującej rozprawę doktorską, Uczelnia może zorganizować konsultacje ze specjalistami posiadającymi znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska. Konsultacje mogą być zorganizowane w formie Seminarium Doktoranckiego lub indywidualnie.

Biorąc pod uwagę potrzeby osób chcących rozpocząć proces ubiegania się o nadanie stopnia doktora nauk o zarządzaniu i jakości w trybie eksternistycznym oferujemy program dydaktyczny ukierunkowany na indywidualne potrzeby oraz rozwój pasji badawczych doktorantów, który wychodzi naprzeciw ich indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Oferowany program uwzględnia aktualne trendy naukowe oraz przygotowanie doktorantów do prowadzenia własnych badań naukowych oraz pracy dydaktycznej na poziomie akademickim w następujących subdyscyplinach "nauk o zarządzania i jakości":

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie logistyczne,
 • zarządzanie kulturą organizacyjną i tożsamością organizacji,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • marketing,
 • zarządzanie informacją.

Tematyka prac doktorskich

Tematy prac doktorskich są uzgadniane z Doktorantami i dostosowywane do zainteresowań naukowych i praktycznych. Istnieje również możliwość rozwinięcia, wykorzystania lub modyfikacji propozycji tematów prac doktorskich znajdujących się na liście.

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Strategie inkrementalne MŚP w Polsce.
 • Strategie inkrementalne firm rodzinnych w Polsce.
 • Strategie inkrementalne firm z sektora turystycznych/...
 • Przebieg i ewolucja procesów zarządzania w przedsiębiorstwach.
 • Transformacje w zarządzaniu podmiotami szkolnictwa wyższego/... pod wpływem pandemii Covid-19.
 • Zarządzanie talentami w polskich firmach rodzinnych.
 • Paradygmaty zarządzanie kapitałem ludzkim w MŚP w Polsce.
 • Paradygmaty zarządzanie kapitałem ludzkim w firm rodzinnych w Polsce
 • Paradygmaty zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze turystycznym/...
 • Struktury sieciowe przedsiębiorstw wirtualnych w sektorze IT.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy ekonomii behawioralnej.
 • Krytyczna perspektywa strategii organizacyjnej.
 • Krytyczna perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce.
 • Krytyczna perspektywa zarządzania międzykulturowego.
 • Krytyczna perspektywa kultury organizacyjnej.
 • Tożsamość organizacyjna w sektorze IT/...
 • Zarządzanie publiczne i organizacjami non-profit.
Subdyscyplina: Zarządzanie Logistyczne
 • Logistyka w formacji Industry 4.0.
 • Metody zarządzania IT w działalności logistycznej.
 • Dystrybucja usług informacyjnych w Polsce.
 • Krytyczna perspektywa w logistyce.
 • Interpretatywno-symboliczny paradygmat w logistyce.
Subdyscyplina: Zarządzanie Bezpieczeństwem
 • Bezpieczeństwo usług informacyjnych w sektorze bankowym.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem MŚP w Polsce.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem firm rodzinnych w Polsce.
 • Bezpieczeństwo pracy w firmach z sektora …
 • TQM z perspektywy paradygmatu bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie w podmiotach systemu bezpieczeństwa państwa.
Subdyscyplina: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw i Rachunkowość
 • Nowoczesne metody i techniki analizy finansowej i strategicznej oraz ich zastosowanie w praktyce gospodarczej.
 • Grupy i konsorcja kapitałowe - aspekty zarządzania oraz pomiaru efektywności.
 • Polityka dywidend spółek polskiego rynku kapitałowego w okresie pandemii - czynniki i strategie.
 • Finansowanie instytucji kultury w Polsce w świetle rozwiązań w innych krajach UE.
 • Digitalizacja i robotyzacja procesów księgowych w przedsiębiorstwie.
 • Znaczenie BPO/SSC w procesie transformacji rachunkowości przedsiębiorstw.
 • Komunikowanie danych finansowych i niefinansowych poprzez social media a wyniki przedsiębiorstw.
 • Ujawnianie informacji niefinansowych przez polskie spółki giełdowe w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju.
 • Raportowanie zintegrowane w praktyce polskiej i światowej - nowy sposób komunikowania z interesariuszami.
 • Niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności: regulacje i wytyczne a praktyka przedsiębiorstw w Polsce.
Subdyscyplina: Marketing
 • Krytyczna perspektywa marketingu relacyjnego.
 • Zachowania konsumenckie z perspektywy ekonomii behawioralnej.
 • Marketing partnerski w sektorze IT w Polsce.
 • Systemy CRM w szkolnictwie wyższym/edukacji.
 • Przywództwo w marketingu relacyjnym.