Doktorat / PhD

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Biorąc pod uwagę potrzeby osób chcących rozpocząć proces ubiegania się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, oferujemy program ukierunkowany na aktualne potrzeby oraz rozwój pasji badawczych w obszarze informatyki.

Informatyka jest obszarem nauki o dynamicznym rozwoju i bardzo szerokim zastosowaniu we współczesnym świecie. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów branży IT, w tym programistów, analityków, projektantów systemów informatycznych, absolwentów różnych specjalności kierunku Informatyka.

Znaczącą rolę w rozwoju informatyki pełnią osoby prowadzące działalność naukową. Ich oryginalny, nowatorski wkład naukowo-badawczy przyczynia się do realizacji innowacyjnych pomysłów, wdrażanych do rozwiązań najróżniejszych rzeczywistych problemów.

Tematyka seminarium

Obecnie rozwój informatyki w ogromnym stopniu jest związany z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Dlatego SAN proponuje seminarium doktorskie w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, z dominującym udziałem tematyki dotyczącej różnych aspektów Sztucznej Inteligencji:

 • Algorytmy maszynowego uczenia, w tym tzw. głębokie sieci neuronowe w różnych zastosowaniach praktycznych, dla rzeczywistych danych (m.in. obrazów i dokumentów tekstowych). Tego typu systemy potrafią np. rozpoznawać obrazy dzięki obserwacji ogromnych zbiorów danych (Big Data).
 • Systemy oparte na wiedzy, w tym systemy ekspertowe, z różnymi sposobami reprezentacji wiedzy i odpowiednimi metodami wnioskowania. Systemy takie wspomagają ludzi w podejmowaniu decyzji, naśladując prawdziwych ekspertów. Znajdują zastosowanie niemal w każdej dziedzinie gospodarki, nauki, czy życia społecznego.
 • Inteligentne systemy hybrydowe, tworzone z wykorzystaniem algorytmów genetycznych i ewolucyjnych, które są stosowane do rozwiązywania najróżniejszych problemów optymalizacyjnych. Takie systemy poszukują optymalnych rozwiązań różnych, często złożonych problemów, dla których trudno znaleźć rozwiązania klasycznymi metodami.
 • Złożone systemy adaptacyjne, z którymi mamy do czynienia w różnych obszarach zastosowań, np. systemy biologiczne, ekonomiczne, społeczne, gospodarcze, jak też oczywiście informatyczne (m.in. sieci komputerowe, systemy obliczeniowe, systemy przetwarzania informacji). Mogą być modelowane i analizowane w różny sposób, także przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji.

Ponadto proponuje się inne zagadnienia ogólnie pojętej informatyki stosowanej.

Organizacja zajęć

Seminarium Doktorskie jest zaplanowane na cztery semestry. W programie poszczególnych semestrów znajdują się m.in. zajęcia dotyczące wyżej wymienionych bloków tematycznych. Gwarantuje to osiągnięcie wszystkich efektów uczenia dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku, opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP z dnia 28 listopada 2018 roku (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (sejm.gov.pl).

Dokładne warunki uczestnictwa w Seminarium Doktorskim zostały określone w „Regulaminie Seminarium doktorskiego”.

PDF, Regulamin seminarium doktorskiego

Organizowane są także konsultacje na zasadzie indywidualnych spotkań z nauczycielami akademickimi. Zajęcia wraz z konsultacjami są prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych, najwyższej klasy polskich i międzynarodowych ekspertów oraz praktyków związanych ze Społeczną Akademią Nauk.

Sylwetki prowadzących zajęcia
 • dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN - wybitny specjalista z  zakresu informatyki i biocybernetyki. Organizator szkolnictwa wyższego w Polsce. Był członkiem Rady Konsultacyjnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do spraw Szkolnictwa Wyższego, członkiem Rady do Spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu. Obecnie dyrektor Instytutu Technologii Informatycznych i dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu i medycynie. Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak - Profesor University of Manitoba w Kanadzie. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół teoretycznych aspektów uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów i analizy sygnałów. Profesor Pawlak jest również zaangażowany w praktyczne zastosowania uczenia maszynowego dla systemów energetycznych. Ponadto był i jest członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism takich jak: „Journal of Pattern Recognition and Applications”, „Pattern Recognition”, „International Journal on Sampling Theory in Signal and Image Processing”, „Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research”, „Opuscula Mathematica”, „Statistics in Transition-New Series”. 
  https://engadvisorsprofiles.cc.umanitoba.ca/user/miroslaw_pawlak/


 • prof. dr hab. inż. Marek Reformat - Profesor University of Alberta w Kanadzie. Pracuje na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty od lipca 2000 r. Jest profesorem i kierownikiem studiów podyplomowych na tym Wydziale. Ponadto jest zastępcą redaktora wielu czasopism związanych z inteligencją obliczeniową i inżynierią oprogramowania. Był członkiem komitetów programowych kilku konferencji związanych z tymi obszarami. Jest aktywnie zaangażowany w North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS). Jest członkiem IEEE i ACM. Obszary badawcze obejmują rozwijanie metod i technik modelowania danych i wiedzy, a także projektowanie systemów posiadających umiejętności naśladowania różnych aspektów ludzkich zachowań. 
  https://sites.ualberta.ca/~reformat/

 • prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska - jest nauczycielem akademickim oraz autorem licznych publikacji z zakresu informatyki. Od wielu lat prowadzi różne formy zajęć dydaktycznych, szczególnie wykłady z przedmiotów informatycznych. W swojej działalności naukowej koncentruje się wokół zagadnień związanych z metodami sztucznej inteligencji oraz inteligencji obliczeniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz IEEE – największej na świecie organizacji skupiającej specjalistów nauk technicznych. Jest promotorem oraz recenzentem prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. Jest też aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji oraz recenzentem artykułów i innych osiągnięć naukowych w dyscyplinie informatyka.
  Strona Internetowa

 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski - jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, członkiem rzeczywistym PAN, członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism, m.in. „IEEE Transactions on Cybernetics”, „International Journal of Neural Systems” oraz „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”. 
  http://www.kik.pcz.czest.pl/~rutkowski/

 • prof. dr Bolesław Szymański jego zainteresowania badawcze dotyczą sieci komputerowych, programowania równoległego i rozproszonego. Autor ponad 300 prac (książki, rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach naukowych, abstrakty i materiały konferencyjne). Realizator projektów badawczych finansowanych w ramach grantów przyznanych m.in. przez National Science Foundation, Office of Naval Research, IBM Corporation, NASA. Konsultant General Electric, Citicorp, Federal Reserve Bank, U.S. Navy, IBM, Emerson. współzałożyciel: Computer Command and Control Company 1984, EnterNet Company 1999, Optimaret Inc. 2005. Członek redakcji kilku czasopism naukowych, Editor-in-Chief „Scientific Programming”. 
  https://www.cs.rpi.edu/~szymansk/

 • prof. dr Jacek Żurada - opublikował ponad 280 artykułów z następujących dziedzin: sieci neuronowe, obliczenia inteligentne, bazy danych, przetwarzanie obrazu i systemy VLSI. Jest także współautorem trzech książek: „Introduction to Artificial Neural Systems” (PWS Press), „Computational Intelligence: Imitating Life” (IEEE Press), „Knowledge-Based Neurocomputing” (MIT Press) oraz głównym redaktorem 4 tomów wydanego w 2006 cyklu Springer „Lecture Notes on Computer Science” (Springer Verlag). Jest laureatem wielu nagród, między innymi: Presidential Award for Research, Scholarship and Creative Activity (1993), Nagroda Ministra Edukacji (1997), IEEE Circuits and Systems Society Golden Jubilee Medal (1999), Presidential Distinguished Service Award for Service to the Profession (2001). 
  http://ci.louisville.edu/zurada/

Uczestnicy seminarium doktorskiego w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja mają możliwość prowadzenia indywidualnych oraz grupowych prac badawczych, uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych oraz przygotowania do publikacji artykułów naukowych prezentujących wyniki własnych prac badawczych.