Postępowania doktorskie

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2012 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest zgodnie z art. 197 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) w trybie eksternistycznym. Szczegóły postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Społecznej Akademii Nauk zostały podane w dokumencie „Zasady przeprowadzania postępowań doktorskich przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi” stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z dnia 27 września 2019 roku. Zobacz zasady postepowań doktorskich SAN.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopienia doktora w trybie eksternistycznym, przed wszczęciem postępowania, składa wniosek o wyznaczenie przez Senat promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora. Promotorem może być osoba nie spełniająca tych warunków, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Senat uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Rozprawa doktorska powinna być oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego lub oryginalnym rozwiązaniem w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

W ramach pomocy osobie przygotowującej rozprawę doktorską, Uczelnia może zorganizować konsultacje ze specjalistami posiadającymi znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska. Konsultacje mogą być zorganizowane w formie Seminarium Doktorskiego lub indywidualnie.

Biorąc pod uwagę potrzeby osób chcących rozpocząć proces ubiegania się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym oferujemy program ukierunkowany na aktualne potrzeby oraz rozwój pasji badawczych w obszarze informatyki.

Informatyka jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną naukową o bardzo szerokim zastosowaniu we współczesnym świecie. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów branży IT, w tym programistów, analityków, projektantów systemów informatycznych, absolwentów różnych specjalności kierunku Informatyka.

Znaczącą rolę w rozwoju informatyki pełnią osoby prowadzące działalność naukową. Ich oryginalny, nowatorski wkład naukowo-badawczy przyczynia się do realizacji innowacyjnych pomysłów, wdrażanych do rozwiązań najróżniejszych rzeczywistych problemów.

Problematyka prac doktorskich

Obecnie rozwój informatyki w ogromnym stopniu jest związany z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, dlatego SAN proponuje seminaria doktoranckie w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, z dominującym udziałem tematyki dotyczącej różnych aspektów Sztucznej Inteligencji:

 • Wykorzystanie algorytmów maszynowego uczenia, w tym tzw. głębokich sieci neuronowych w różnych zastosowaniach praktycznych, dla rzeczywistych danych (m.in. obrazów i dokumentów tekstowych). Tego typu systemy potrafią np. rozpoznawać obrazy dzięki obserwacji ogromnych zbiorów danych (Big Data).
 • Zastosowanie różnego typu systemów opartych na wiedzy, w tym systemów ekspertowych z różną reprezentacją wiedzy i odpowiednimi metodami wnioskowania. Systemy takie wspomagają ludzi w podejmowaniu decyzji, naśladując prawdziwych ekspertów. Znajdują zastosowanie w niemal każdej dziedzinie gospodarki, nauki, czy życia społecznego.
 • Inteligentne systemy hybrydowe, tworzone z wykorzystaniem algorytmów genetycznych i ewolucyjnych, które są stosowane do rozwiązywania najróżniejszych  problemów optymalizacyjnych. Takie systemy w optymalny sposób poszukują rozwiązań różnych, często złożonych problemów, dla których trudno znaleźć rozwiązania klasycznymi metodami.
 • Złożone systemy adaptacyjne, z którymi mamy do czynienia w różnych obszarach zastosowań, np. systemy biologiczne, ekonomiczne, społeczne, gospodarcze, jak też oczywiście informatyczne (m.in. sieci komputerowe, systemy obliczeniowe, systemy przetwarzania informacji), mogą być modelowane i analizowane w różny sposób, także przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji.

Możliwe jest także przygotowanie rozpraw doktorskich obejmujących inne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej informatyki stosowanej:

 • w obszarze sieci komputerowych (np. wymiarowanie sieci rozległych i sieci komórkowych),
 • w obszarze przetwarzania sygnałów i obrazów (dotyczy zastosowania fraktalnej metody kodowania),
 • w zastosowaniach przemysłowych (komputerowe systemy pomiarowe, systemy regulacji i sterowania).

Tematyka prac doktorskich

 • Dynamika entropii w ewolucji interakcji społecznych.
 • Dołączanie nowych użytkowników do bazy bez rozbudowy sieci jako podstawa tworzenia naukowych ośrodków doskonałości
 • Znajdowanie wzorców w grafach wiedzy za pomocą neuronowych sieci graficznych.
 • Modelowanie dynamicznych/czasowych wydarzeń za pomocą neuronowych sieci graficznych.
 • Sieci neuronowe dla danych zdarzeniowych.
 • Metody optymalnego transportu masy w uczeniu maszynowym.
 • Wydobywanie informacji z modeli procesów stacjonarnych poprzez regularyzację sieci neuronowych.
 • Systemy rozpoznawania obrazów i generowania opisów w języku naturalnym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
 • Inteligentne systemy "rozumienia" obrazów i dokumentów tekstowych.
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do detekcji fałszywych informacji w sieciach społecznościowych.
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wykrywania COVID-19.

Promotorzy

Konsultacje oraz Seminaria Doktorskie prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz najwyższej klasy polskich i międzynarodowych ekspertów praktyków związanych ze Społeczną Akademią Nauk:

Potencjalni promotorzy rozpraw doktorskich
 • dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN - wybitny specjalista z  zakresu informatyki i biocybernetyki. Organizator szkolnictwa wyższego w Polsce. Był członkiem Rady Konsultacyjnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do spraw Szkolnictwa Wyższego, członkiem Rady do Spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu. Obecnie dyrektor Instytutu Technologii Informatycznych i dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu i medycynie. Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak - Profesor University of Manitoba w Kanadzie. Działalność naukowa prof. dr. hab. inż. Mirosława Pawlaka koncentruje się wokół teoretycznych aspektów uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów i analizy sygnałów. Profesor Pawlak jest również zaangażowany w praktyczne zastosowania uczenia maszynowego dla systemów energetycznych. Ponadto, był i jest członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism takich jak Journal of Pattern Recognition and Applications, Pattern Recognition, International Journal on Sampling Theory in Signal and Image Processing, Journal of Artificial Intelligence and Soft Computingm Research, Opuscula Mathematica and Statistics in Transition-New Series.
  https://engadvisorsprofiles.cc.umanitoba.ca/user/miroslaw_pawlak/

 • prof. dr hab. inż. Marek Reformat - Profesor University of Alberta w Kanadzie. Pracuje na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty od lipca 2000 r. Jest profesorem i kierownikiem studiów podyplomowych na tym Wydziale. Ponadto jest zastępcą redaktora wielu czasopism związanych z inteligencją obliczeniową i inżynierią oprogramowania. Był członkiem komitetów programowych kilku konferencji związanych z tymi obszarami. Jest aktywnie zaangażowany w North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS). Jest członkiem IEEE i ACM. Obszary badawcze obejmują rozwijanie metod i technik modelowania danych i wiedzy, a także projektowanie systemów posiadających umiejętności naśladowania różnych aspektów ludzkich zachowań. https://sites.ualberta.ca/~reformat/

 • prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska jest nauczycielem akademickim oraz autorem licznych publikacji z zakresu informatyki. Od wielu lat prowadzi różne formy zajęć dydaktycznych, szczególnie wykłady z przedmiotów informatycznych. W swojej działalności naukowej koncentruje się wokół zagadnień związanych z metodami sztucznej inteligencji oraz inteligencji obliczeniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz IEEE – największej na świecie organizacji skupiającej specjalistów nauk technicznych. Jest promotorem oraz recenzentem prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. Jest też aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji oraz recenzentem artykułów i innych osiągnięć naukowych w dyscyplinie informatyka.

 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski - jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, członkiem rzeczywistym PAN, członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism, m.in. IEEE Transactions on Cybernetics, International Journal of Neural Systems oraz International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. http://www.kik.pcz.czest.pl/~rutkowski/

 • prof. dr Bolesław Szymański - jego zainteresowania badawcze dotyczą sieci komputerowych, programowania równoległego i rozproszonego. Autor ponad 300 prac (książki, rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach naukowych, abstrakty i materiały konferencyjne). Realizator projektów badawczych finansowanych w ramach grantów przyznanych m.in. przez National Science Foundation, Office of Naval Research, IBM Corporation, NASA. Konsultant General Electric, Citicorp, Federal Reserve Bank, U.S. Navy, IBM, Emerson. współzałożyciel: Computer Command and Control Company 1984, EnterNet Company 1999, Optimaret Inc. 2005. Członek redakcji kilku czasopism naukowych, Editor-in-Chief „Scientific Programming”. https://www.cs.rpi.edu/~szymansk/

 • prof. dr Jacek Żurada - opublikował ponad 280 artykułów z następujących dziedzin: sieci neuronowe, obliczenia inteligentne, bazy danych, przetwarzanie obrazu i systemy VLSI. Jest także współautorem trzech książek: Introduction to Artificial Neural Systems (PWS Press), Computational Intelligence: Imitating Life (IEEE Press), Knowledge-Based Neurocomputing (MIT Press) oraz głównym redaktorem 4 tomów wydanego w 2006 cyklu Springer Lecture Notes on Computer Science (Springer Verlag). Jest laureatem wielu nagród, między innymi: Presidential Award for Research, Scholarship and Creative Activity (1993), Nagroda Ministra Edukacji (1997), IEEE Circuits and Systems Society Golden Jubilee Medal (1999), Presidential Distinguished Service Award for Service to the Profession (2001). http://ci.louisville.edu/zurada/