Doktorat / PhD

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Postępowania doktorskie

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2012 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie informatyki. Aktualnie postępowania doktorskie w naszej Uczelni są prowadzone w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest zgodnie z art. 197 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) w trybie eksternistycznym. Szczegóły postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Społecznej Akademii Nauk zostały podane w dokumencie „Zasady przeprowadzania postępowań doktorskich przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z dnia 27 września 2019 roku. 

Zobacz zasady postepowań doktorskich SAN.

Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, przed wszczęciem postępowania, składają wniosek o wyznaczenie przez Senat promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora. Promotorem może być osoba nie spełniająca tych warunków, jeżeli jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, a Senat uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Rozprawa doktorska powinna być oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego lub oryginalnym rozwiązaniem w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

W ramach pomocy osobie przygotowującej rozprawę doktorską, Uczelnia może zorganizować konsultacje ze specjalistami posiadającymi znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska. Konsultacje mogą być zorganizowane w formie Seminarium Doktorskiego lub indywidualnie.

Problematyka prac doktorskich

Obecnie dominującym trendem w badaniach naukowych w obszarze informatyki jest zastosowanie metod sztucznej inteligencji. Dlatego metody te występują w programie seminarium doktorskiego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Możliwe jest także przygotowanie rozpraw doktorskich obejmujących inne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej informatyki stosowanej:

 • w obszarze sieci komputerowych (np. wymiarowanie sieci rozległych i sieci komórkowych),
 • w obszarze przetwarzania sygnałów i obrazów (dotyczy zastosowania fraktalnej metody kodowania),
 • w zastosowaniach przemysłowych (komputerowe systemy pomiarowe, systemy regulacji i sterowania).

Przykładowa tematyka prac doktorskich

 • Rozwój metod sztucznej inteligencji i ich twórcze zastosowania, np. do wykrywania COVID‑19.
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do detekcji fałszywych informacji w sieciach społecznościowych.
 • Dynamika entropii w ewolucji interakcji społecznych.
 • Dołączanie nowych użytkowników do bazy bez rozbudowy sieci jako podstawa tworzenia naukowych ośrodków doskonałości.
 • Znajdowanie wzorców w grafach wiedzy za pomocą neuronowych sieci graficznych.
 • Modelowanie dynamicznych/czasowych wydarzeń za pomocą neuronowych sieci graficznych.
 • Sieci neuronowe dla danych zdarzeniowych.
 • Metody optymalnego transportu masy w uczeniu maszynowym.
 • Wydobywanie informacji z modeli procesów stacjonarnych poprzez regularyzację sieci neuronowych.
 • Systemy rozpoznawania obrazów i generowania opisów w języku naturalnym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
 • Inteligentne systemy "rozumienia" obrazów i dokumentów tekstowych.
 • Ewolucyjne metody optymalizacyjne w zastosowaniach do systemów informatycznych.

Istnieje też możliwość zaproponowania realizacji rozprawy doktorskiej w nieco innym obszarze własnych zainteresowań naukowych i ustalenia tematu z potencjalnym promotorem.

Promotorzy

Konsultacje oraz Seminaria Doktorskie prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz najwyższej klasy polskich i międzynarodowych ekspertów praktyków związanych ze Społeczną Akademią Nauk.

 

Potencjalni promotorzy rozpraw doktorskich
 • dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN - wybitny specjalista z  zakresu informatyki i biocybernetyki. Organizator szkolnictwa wyższego w Polsce. Był członkiem Rady Konsultacyjnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do spraw Szkolnictwa Wyższego, członkiem Rady do Spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu. Obecnie dyrektor Instytutu Technologii Informatycznych i dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu i medycynie. Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak - Profesor University of Manitoba w Kanadzie. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół teoretycznych aspektów uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów i analizy sygnałów. Profesor Pawlak jest również zaangażowany w praktyczne zastosowania uczenia maszynowego dla systemów energetycznych. Ponadto był i jest członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism takich jak: „Journal of Pattern Recognition and Applications”, „Pattern Recognition”, „International Journal on Sampling Theory in Signal and Image Processing”, „Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research”, „Opuscula Mathematica”, „Statistics in Transition-New Series”. 
  https://engadvisorsprofiles.cc.umanitoba.ca/user/miroslaw_pawlak/


 • prof. dr hab. inż. Marek Reformat - Profesor University of Alberta w Kanadzie. Pracuje na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty od lipca 2000 r. Jest profesorem i kierownikiem studiów podyplomowych na tym Wydziale. Ponadto jest zastępcą redaktora wielu czasopism związanych z inteligencją obliczeniową i inżynierią oprogramowania. Był członkiem komitetów programowych kilku konferencji związanych z tymi obszarami. Jest aktywnie zaangażowany w North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS). Jest członkiem IEEE i ACM. Obszary badawcze obejmują rozwijanie metod i technik modelowania danych i wiedzy, a także projektowanie systemów posiadających umiejętności naśladowania różnych aspektów ludzkich zachowań. 
  https://sites.ualberta.ca/~reformat/

 • prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska - jest nauczycielem akademickim oraz autorem licznych publikacji z zakresu informatyki. Od wielu lat prowadzi różne formy zajęć dydaktycznych, szczególnie wykłady z przedmiotów informatycznych. W swojej działalności naukowej koncentruje się wokół zagadnień związanych z metodami sztucznej inteligencji oraz inteligencji obliczeniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz IEEE – największej na świecie organizacji skupiającej specjalistów nauk technicznych. Jest promotorem oraz recenzentem prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. Jest też aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji oraz recenzentem artykułów i innych osiągnięć naukowych w dyscyplinie informatyka.
  Strona Internetowa

 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski - jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, członkiem rzeczywistym PAN, członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism, m.in. „IEEE Transactions on Cybernetics”, „International Journal of Neural Systems” oraz „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”. 
  http://www.kik.pcz.czest.pl/~rutkowski/

 • prof. dr Bolesław Szymański jego zainteresowania badawcze dotyczą sieci komputerowych, programowania równoległego i rozproszonego. Autor ponad 300 prac (książki, rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach naukowych, abstrakty i materiały konferencyjne). Realizator projektów badawczych finansowanych w ramach grantów przyznanych m.in. przez National Science Foundation, Office of Naval Research, IBM Corporation, NASA. Konsultant General Electric, Citicorp, Federal Reserve Bank, U.S. Navy, IBM, Emerson. współzałożyciel: Computer Command and Control Company 1984, EnterNet Company 1999, Optimaret Inc. 2005. Członek redakcji kilku czasopism naukowych, Editor-in-Chief „Scientific Programming”. 
  https://www.cs.rpi.edu/~szymansk/

 • prof. dr Jacek Żurada - opublikował ponad 280 artykułów z następujących dziedzin: sieci neuronowe, obliczenia inteligentne, bazy danych, przetwarzanie obrazu i systemy VLSI. Jest także współautorem trzech książek: „Introduction to Artificial Neural Systems” (PWS Press), „Computational Intelligence: Imitating Life” (IEEE Press), „Knowledge-Based Neurocomputing” (MIT Press) oraz głównym redaktorem 4 tomów wydanego w 2006 cyklu Springer „Lecture Notes on Computer Science” (Springer Verlag). Jest laureatem wielu nagród, między innymi: Presidential Award for Research, Scholarship and Creative Activity (1993), Nagroda Ministra Edukacji (1997), IEEE Circuits and Systems Society Golden Jubilee Medal (1999), Presidential Distinguished Service Award for Service to the Profession (2001). 
  http://ci.louisville.edu/zurada/