Doktorat / PhD

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis i cele seminarium

Informatyka jest obszarem nauki o dynamicznym rozwoju i bardzo szerokim zastosowaniu we współczesnym świecie. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów branży IT, w tym programistów, analityków, projektantów systemów informatycznych, absolwentów różnych specjalności studiów informatycznych.

Ofertę seminarium kierujemy do osób, które zamierzają rozwinąć swoją wiedzę w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz przygotować i obronić rozprawę doktorską. Doktorat ma wysoką wartość nie tylko w pracy naukowej, lecz również w biznesie i konsultingu, a także np. w administracji publicznej. Posiadanie stopnia doktora dla osób planujących karierę akademicką stanowi niezbędny etap rozwoju, a ponadto stwarza szerokie możliwości atrakcyjnej pracy w branży IT, zarówno w Polsce, jak i za granicą.         

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2012 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie informatyki. Wychodząc naprzeciw potrzebie ciągłego rozwoju wiedzy i  kwalifikacji, nasza uczelnia oferuje seminarium doktorskie, które przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Podczas seminarium doktorskiego uczestnicy pozyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych i prezentowania ich wyników. Głównym celem dwuletniego seminarium doktorskiego jest przygotowanie jego uczestników do pracy naukowej, której wynikiem powinna być rozprawa doktorska i uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest zgodnie z art. 197 ust. 2 Ustawy dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) w trybie eksternistycznym. Zobacz zasady postepowań doktorskich SAN.

Opiekun merytoryczny

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski - jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, członkiem rzeczywistym PAN, członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism, m.in. „IEEE Transactions on Cybernetics”, „International Journal of Neural Systems” oraz „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”. W 2004 r. uzyskał bardzo prestiżowy stopień „IEEE Fellow”.