Wydawnictwo

Świadectwem aktywności Społecznej Akademii Nauk w zakresie badań naukowych, konferencji i pracy dydaktycznej jest jej dorobek publikacyjny. W celu jego intensyfikacji utworzono Wydawnictwo SAN kierowane przez Kolegium Wydawnicze. Społeczna Akademia Nauk zapoczątkowała swoją działalność wydawniczą w roku 1999 i ma na swoim koncie kilkaset wydanych pozycji naukowych.

We wspomnianym okresie powstały liczne podręczniki akademickie, monografie „Studia i Monografie”, „Dyskursy o kulturze” (która to seria przerodziła się potem w czasopismo naukowe) oraz kilka czasopism punktowanych, stanowiących wizytówkę Uczelni: „Journal of Intercultural Management”, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, “Journal of Applied Computer Science Methods” i „Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research” oraz nowo utworzone: “Journal of Health Study and Medicine”.

Wydawnictwo spełniających etyczne i naukowe standardy wydawnicze, stosuje zasady etyki publikacyjnej, mającej na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).

Czasopisma i serie wydawnicze, wydawane przez Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” jest to miesięcznik o ciągłej numeracji zeszytów w obrębie tomu (roku), wydawany od 1999 roku przez Społeczną Akademię Nauk. Od 2004 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych, obecnie posiada 14 punktów. Od początku swego istnienia skupia wokół siebie kadrę wybitnych naukowców z naszej Uczelni oraz spoza niej, związanych z szeroko pojętą dziedziną zarządzania.

Misją czasopisma jest promowanie i publikowanie badań w dyscyplinie zarządzania, stworzenie możliwości do wymiany naukowych doświadczeń oraz nieustannego rozwoju publikujących Autorów. Publikacje dotyczą różnych obszarów zarządzania (zarządzania publicznego, humanistycznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w logistyce, prawie, ochronie zdrowia, zarządzania międzykulturowego itp.), finansów, marketingu, rynku pracy, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości rodzinnej i wielu innych.

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasady publikacji: http://przedsiebiorczoscizarzadzanie.san.edu.pl/

„Journal of Intercultural Management”

“Journal of Intercultural Management” to prestiżowe czasopismo anglojęzyczne (kwartalnik) o zasięgu międzynarodowym, ukazujące się od 2008 roku. Od 2011 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Misją periodyku jest nie tylko promowanie badań w dyscyplinie zarządzania międzykulturowego, ale również edukacja i trening w tej dziedzinie. Czasopismo udostępniane jest także na platformie De Gruyter Open, która umożliwia użytkownikom z całego świata nieograniczony dostęp do artykułów publikowanych w periodyku, globalną prezentację i marketing naukowy związany z indeksowaniem pozycji w międzynarodowych bazach naukowych i bibliograficznych.

Liczba punktów na liście MNiSW: 11

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasady publikacji: http://www.joim.pl/

„Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”

„Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” to kwartalnik poruszający szeroko ujętą problematykę nauk pedagogicznych. W kwartalniku są publikowane artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Zachęcamy badaczy rodziny do publikacji swoich przemyśleń, rezultatów badawczych oraz teoretycznych analiz z obszaru pedagogiki rodziny.


Liczba punktów na liście MNiSW: 7


Strona internetowa: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl

"Journal of Applied Computer Science Methods”

“Journal of Applied Computer Science Methods” (JACSM) to anglojęzyczne czasopismo (kwartalnik) z dziedziny informatyki o zasięgu międzynarodowym.

Liczba punktów na liście MNiSW: 4


Strona internetowa: www.acsm.swspiz.pl

„Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research”

„Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research” (JAISCR) - czasopismo anglojęzyczne (kwartalnik) o zasięgu międzynarowym z dziedziny informatyki.

Liczba punktów na liście MNiSW: 10

Strona internetowa: http://jaiscr.eu

Kwartalnik neofilologiczny

Kwartalnik wydawany przez Zakład Neofilologii PAN i Społeczną Akademię Nauk.

Liczba punktów na liście MNiSW: 12

Strona internetowa czasopisma: http://kn.czasopisma.pan.pl

Periodyk „Working Papers”

Periodyk „Working Papers” zawiera prace powstałe jako dorobek naukowy Instytutu EEDRI działającego przy SAN w Łodzi i jest publikowany w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na stronie www.eedri.pl.

Seria „Studia i Monografie”

„Studia i Monografie” to monograficzne opracowania zagadnień związanych z zarządzaniem, psychologią, ekonomią, marketingiem i dziedzinami pokrewnymi. W serii publikowane są prace autorskie, wyniki prac naukowo-badawczych o charakterze monografii, prace zbiorowe o charakterze niepodręcznikowym. Nie brakuje również monografii anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym, będących efektem współpracy Społecznej Akademii Nauk z naukowcami z Meksyku, Rosji, Ukrainy, Niemiec, Szwajcarii, Malezji czy Australii.

Główne prezentowane zagadnienia:

 • Spojrzenie na przedsiębiorstwo w ujęciu systemowym, z położeniem akcentu na zasoby finansowe oraz zasoby ludzkie.
 • Problematyka przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym i globalnym, marketingu i zarządzania logistycznego.
 • Zagadnienia rachunkowości zarządczej i analizy finansowej podmiotów gospodarczych, rynku finansowego w Polsce.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem.
 • Zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 • Problematyka psychologii w zarządzaniu (psychologia zarządzania organizacją - rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, zachowania konsumenckie; psychologia ekonomiczna, inwestowanie, zachowania konsumenckie, zachowania racjonalne; psychologia doradztwa zawodowego)
 • Pedagogika, zdrowie i rodzina.

 

Każda monografia naukowa podlega procedurze recenzowania, zalecanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Procedura recenzowania:

  1. Autorzy, przysyłając pracę do publikacji, wyrażają zgodę na proces recenzji.
  2. Nadesłane teksty – w ramach tzw. Recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. Kolegium Wydawnicze zapoznaje się ze spisem treści monografii i podejmuje decyzję o jej odrzuceniu lub też o przekazaniu do recenzentów.
  3. Następnie monografia zostaje skierowana do dwóch recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłana monografia, posiadających co najmniej tytuł doktora habilitowanego (w przypadku recenzentów z Polski),
   i niebędących członkami Redakcji pisma.
  4. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
  5. Recenzja dokonywana jest na formularzu recenzji.
  6. Prace recenzowane są na zasadach blind review. Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją jednoznaczną opinię, która powinna być brana pod uwagę przez Kolegium Wydawnicze, czy monografia nadaje się do publikacji w obecnej postaci czy też po wprowadzeniu poprawek, czy wymaga powtórnej recenzji lub w ogóle nie nadaje się do publikacji.
  7. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
  8. W przypadku sprzecznych recenzji możliwe jest skierowanie pracy do kolejnego niezależnego recenzenta.
  9. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
  10. Autor jest informowany o wyniku recenzji, następuje korespondencja z Redakcją dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. W przypadku odrzucenia pracy, Redakcja nie zwraca otrzymanych od autora materiałów.
  11. Recenzje są archiwizowane w Wydawnictwie SAN.

 

 

Seria „Podręczniki i skrypty”

„Podręczniki i skrypty” to tematyczne opracowania materiałów, przeznaczone głównie dla studentów jako pomoc dydaktyczna zarządzania, psychologii, ekonomii, finansów i rachunkowości, marketingu, filologii angielskiej, metodologii badań, zdrowia publicznego i innych.

Seria „Dyskursy o kulturze”

Seria „Dyskursy o kulturze” to dawniej monograficzne opracowanie, w którym poruszane były tematy pokrewne kwestiom omawianym w trakcie organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk konferencji „Dyskursy o kulturze”, m.in. zagadnienia związane z socjologią, dziennikarstwem i kulturoznawstwem.  W roku 2013 zaprzestano wydawania serii, w 2014 utworzono natomiast czasopismo „Dyskursy o kulturze. Discourses on culture”, które kontynuuje misję monografii.

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasady publikacji: http://dyskursy.san.edu.pl/.

Journal of Health Study and Medicine

Journal of Health Study and Medicine (JHSM) to recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, jak również prace poglądowe, metaanalizy oraz prace kazuistyczne związane z medycyną, biologią medyczną i naukami pokrewnymi. W czasopiśmie ukazują się publikacje w języku polskim lub angielskim.

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasady publikacji: http://jhsm.san.edu.pl/.