Wydawnictwo

Świadectwem aktywności Społecznej Akademii Nauk w zakresie badań naukowych, konferencji i pracy dydaktycznej jest jej dorobek publikacyjny. W celu jego intensyfikacji utworzono Wydawnictwo SAN kierowane przez Kolegium Wydawnicze. Społeczna Akademia Nauk zapoczątkowała swoją działalność wydawniczą w roku 1999 i ma na swoim koncie kilkaset wydanych pozycji naukowych.

We wspomnianym okresie powstały liczne podręczniki akademickie, monografie „Studia i Monografie”, „Dyskursy o kulturze” (która to seria przerodziła się potem w czasopismo naukowe) oraz kilka czasopism punktowanych, stanowiących wizytówkę Uczelni: „Journal of Intercultural Management”, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, “Journal of Applied Computer Science Methods” i „Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research” oraz nowo utworzone: “Journal of Health Study and Medicine”.

Wydawnictwo spełniających etyczne i naukowe standardy wydawnicze, stosuje zasady etyki publikacyjnej, mającej na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).

Czasopisma i serie wydawnicze, wydawane przez Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” jest to kwartalnik o ciągłej numeracji zeszytów w obrębie tomu (roku), wydawany od 1999 roku przez Społeczną Akademię Nauk. W latach 2009-2019 był to miesięcznik. Obecnie ma 5 punktów. Od początku swego istnienia skupia wokół siebie kadrę wybitnych naukowców z naszej Uczelni oraz spoza niej, związanych z szeroko pojętą dziedziną zarządzania.

Misją czasopisma jest promowanie i publikowanie badań w dyscyplinie zarządzania, stworzenie możliwości do wymiany naukowych doświadczeń oraz nieustannego rozwoju publikujących Autorów. Publikacje dotyczą różnych obszarów zarządzania (zarządzania publicznego, humanistycznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w logistyce, prawie, ochronie zdrowia, zarządzania międzykulturowego itp.), finansów, marketingu, rynku pracy, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości rodzinnej i wielu innych. Czasopismo jest otwarte także na publikowanie prac studentów, którzy próbują swoich sił w pracy naukowej.

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasady publikacji: http://przedsiebiorczoscizarzadzanie.san.edu.pl/

„Journal of Intercultural Management”

“Journal of Intercultural Management” to prestiżowe czasopismo anglojęzyczne (kwartalnik) o zasięgu międzynarodowym, ukazujące się od 2008 roku. Od 2011 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych, a od niedawna także w bazie ERIH PLUS.

Misją periodyku jest nie tylko promowanie badań w dyscyplinie zarządzania międzykulturowego, ale również edukacja i trening w tej dziedzinie. Czasopismo udostępniane jest także na platformie De Gruyter Open, która umożliwia użytkownikom z całego świata nieograniczony dostęp do artykułów, globalną prezentację i marketing naukowy związany z indeksowaniem pozycji w międzynarodowych bazach naukowych i bibliograficznych.

Liczba punktów: 20, czasopismo objęte jest programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych MNiSW.

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasady publikacji: http://www.joim.pl/.

„Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”

„Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” to kwartalnik poruszający szeroko ujętą problematykę nauk pedagogicznych. W kwartalniku publikowane artykuły są, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Zachęcamy badaczy rodziny do publikacji swoich przemyśleń, rezultatów badawczych oraz teoretycznych analiz z obszaru pedagogiki rodziny. Czasopismo jest także otwarte na prace studentów, próbujących swoich sił w tworzeniu nauki.

Strona internetowa: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl

"Journal of Applied Computer Science Methods”

“Journal of Applied Computer Science Methods” (JACSM) to anglojęzyczne czasopismo (kwartalnik) z dziedziny informatyki o zasięgu międzynarodowym.

Strona internetowa: www.acsm.swspiz.pl

„Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research”

„Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research” (JAISCR) - czasopismo anglojęzyczne (kwartalnik) o zasięgu międzynarowym z dziedziny informatyki. Dostępne w bazie SCOPUS oraz na platformie Sciendo (de Gruyter Open).

Liczba punktów: 140

Strona internetowa: http://jaiscr.eu

Periodyk „Working Papers”

Periodyk „Working Papers” zawiera prace powstałe jako dorobek naukowy Instytutu EEDRI działającego przy SAN w Łodzi i jest publikowany w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na stronie www.eedri.pl.

Seria „Studia i Monografie”

„Studia i Monografie” to monograficzne opracowania zagadnień związanych z zarządzaniem, psychologią, ekonomią, marketingiem i dziedzinami pokrewnymi. W serii publikowane są prace autorskie, wyniki prac naukowo-badawczych o charakterze monografii, prace zbiorowe o charakterze niepodręcznikowym. Nie brakuje również monografii anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym, będących efektem współpracy Społecznej Akademii Nauk z naukowcami z Meksyku, Rosji, Ukrainy, Niemiec, Szwajcarii, Malezji czy Australii.

Główne prezentowane zagadnienia:

 • Spojrzenie na przedsiębiorstwo w ujęciu systemowym, z położeniem akcentu na zasoby finansowe oraz zasoby ludzkie.
 • Problematyka przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym i globalnym, marketingu i zarządzania logistycznego.
 • Zagadnienia rachunkowości zarządczej i analizy finansowej podmiotów gospodarczych, rynku finansowego w Polsce.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem.
 • Zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 • Problematyka psychologii w zarządzaniu (psychologia zarządzania organizacją - rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, zachowania konsumenckie; psychologia ekonomiczna, inwestowanie, zachowania konsumenckie, zachowania racjonalne; psychologia doradztwa zawodowego)
 • Pedagogika, zdrowie i rodzina.

 

Każda monografia naukowa podlega procedurze recenzowania, zalecanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Procedura recenzowania:

  1. Autorzy, przysyłając pracę do publikacji, wyrażają zgodę na proces recenzji.
  2. Nadesłane teksty – w ramach tzw. Recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. Kolegium Wydawnicze zapoznaje się ze spisem treści monografii i podejmuje decyzję o jej odrzuceniu lub też o przekazaniu do recenzentów.
  3. Następnie monografia zostaje skierowana do dwóch recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłana monografia, posiadających co najmniej tytuł doktora habilitowanego (w przypadku recenzentów z Polski),
   i niebędących członkami Redakcji pisma.
  4. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
  5. Recenzja dokonywana jest na formularzu recenzji.
  6. Prace recenzowane są na zasadach blind review. Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją jednoznaczną opinię, która powinna być brana pod uwagę przez Kolegium Wydawnicze, czy monografia nadaje się do publikacji w obecnej postaci czy też po wprowadzeniu poprawek, czy wymaga powtórnej recenzji lub w ogóle nie nadaje się do publikacji.
  7. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
  8. W przypadku sprzecznych recenzji możliwe jest skierowanie pracy do kolejnego niezależnego recenzenta.
  9. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
  10. Autor jest informowany o wyniku recenzji, następuje korespondencja z Redakcją dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. W przypadku odrzucenia pracy, Redakcja nie zwraca otrzymanych od autora materiałów.
  11. Recenzje są archiwizowane w Wydawnictwie SAN.

 

 

Seria „Podręczniki i skrypty”

„Podręczniki i skrypty” to tematyczne opracowania materiałów, przeznaczone głównie dla studentów jako pomoc dydaktyczna zarządzania, psychologii, ekonomii, finansów i rachunkowości, marketingu, filologii angielskiej, metodologii badań, zdrowia publicznego i innych.

Discourses on Culture

Czasopismo powstało jako „Dyskursy o kulturze”, prezentujące m.in. zagadnienia związane z socjologią, dziennikarstwem i kulturoznawstwem.  Czasopismo przeszło metamorfozę w roku 2019, w tej chwili jest wyłącznie anglojęzyczne „Discourses on Culture”, oprócz prac językoznawczych i kulturoznawczych otworzyło się także na interdyscyplinarność i dziedzinę zarządzania, zapraszając do publikowania i współtworzenia wielu naukowców z różnych krajów świata.

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasady publikacji: http://dyskursy.san.edu.pl/.

Journal of Health Study and Medicine

Journal of Health Study and Medicine (JHSM) to recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, metaanalizy oraz prace kazuistyczne związane z naukami o zdrowiu, medycyną, biologią medyczną i naukami pokrewnymi. W czasopiśmie ukazują się publikacje wyłącznie w języku angielskim.

Liczba punktów: 20, czasopismo objęte jest programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych MNiSW.

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasady publikacji: http://jhsm.san.edu.pl/.