Aktualności

Nabór do programu podwyższania kompetencji studentów SAN

« wróć

Rozwój działalności uczelni w obszarach naukowo-badawczych, zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, umiędzynarodowienie programów kształcenia, tworzenie innowacyjnych rozwiązań o potencjale wdrożeniowym, wspieranie studentów w rozwoju zawodowym i ułatwienie im wejścia na rynek pracy - to tylko niektóre inicjatywy strategiczne, które Społeczna Akademia Nauk będzie realizować w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju SAN - nowa jakość.

Realizację projektu, w ramach którego wsparciem zostało lub będzie objętych 549 studentów SAN,  wspiera dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o wysokości 5 826 943,96 zł. Projekt potrwa od 01.07.2019 do 31.12.2022.

Strona projektu: Zintegrowany Program Rozwoju SAN – nowa jakość

 

TRWA NABÓR DO PROGRAMU PODWYŻSZAJĄCEGO KOMPETENCJE STUDENTÓW SAN

Chcemy kształcić kreatywnych i pełnych pasji studentów, których wiedza oraz umiejętności odpowiadać będą wymaganiom stawianym przez pracodawców. Dlatego w ramach projektu będziemy jeszcze skuteczniej wspierać rozwój osobisty oraz zawodowy naszych studentów i studentek, tak by w przyszłości ułatwić im płynne wejście na rynek pracy.

Studenci przystępujący do projektu będą mieli za zadanie zrealizować projekt biznesowy we współpracy z firmą zewnętrzną oraz pod okiem nauczyciela akademickiego. Dla Studentów będzie to doskonała okazja do zebrania nowych doświadczeń zawodowych oraz do przełożenia wiedzy zdobytej na studiach na praktykę. Dla firmy natomiast jest to szansa na uzyskanie projektów wdrożeniowych i propozycji strategicznych innowacji od grupy zewnętrznych, niezależnych konsultantów. Pod koniec projektu Studenci zaprezentują wyniki swojej pracy w formie raportu lub prezentacji multimedialnej przed panelem oceniającym, w skład którego wchodzą nauczyciele akademiccy i przedstawiciele biznesu. 

Zalety projektów realizowanych przez studentów na potrzeby firm:

 • bezpośrednia współpraca studentów z przedsiębiorstwem,
 • opracowanie interesującego case study,
 • praktyczna aplikacja nabytej podczas studiów wiedzy.
 • możliwość oceny kompetencji uczestników w realnej sytuacji biznesowej.

Co o projektach studenckich SAN mówią pracodawcy?

Z badań ankietowych i wywiadów przeprowadzonych w firmach, biorących udział w projekcie, wynika, że:

 • 85% firm potwierdza, iż rozwiązania zaproponowane przez studentów zostały częściowo wdrożone w życie, zaś w pozostałych przypadkach posłużyły jako zalążek innych projektów,
 • 92% firm bardzo wysoko ocenia innowacyjność pomysłów prezentowanych w projekcie,
 • 100% firm uznaje projekt studenckie za pożądaną alternatywę dla tradycyjnej formy rekrutacji potencjalnych pracowników.

Uczestnicy realizujący projekty biznesowe zostaną wyposażeni w dodatkowe formy wsparcia - tj. bezpłatne kursy i warsztaty.

UWAGA! W projekcie mogą wziąć udział studenci 4 ostatnich semestrów studiów:

 • w przypadku studiów licencjackich - studenci od 3 semestru studiów,
 • w przypadku studiów inżynierskich - studenci od 4 semestru studiów,
 • w przypadku studiów magisterskich - studenci wszystkich semestrów.

Kursy i warsztaty kształtujące kompetencje

 Administracja :

 • Ochrona danych osobowych RODO – 40 godzin 1 kurs

Kosmetologia:

 • Nowoczesne metody stylizacji paznokci – 50 godzin 1 kurs
 • Jak skutecznie prowadzić salon kosmetyczny? – 20 godzin 1 kurs
 • Peelingi chemiczne w praktyce kosmetologicznej – 8 godzin 1 kurs

Grafika:

 • Warsztaty projektowania informacji – 15 godzin 1 kurs

Informatyka:

 • Inżynieria danych i uczenie maszynowe w ujęciu programistycznym – 64 godzin 1 kurs

Informatyka, Grafika, Geodezja i kartografia:

 • Grafika inżynierska AutoCad – 32 godzin 1 kurs
 • Adobe PhotoShop grafika rastrowa – 32 godzin 1 kurs
 • Adobe Illustrator grafika wektorowa - 32 godzin 1 kurs
 • CorelDraw grafika wektorowa - 32 godzin 1 kurs
 • Adobe Indesign skład komputerowy - 32 godzin 1 kurs

Socjologia:

 • Zagrożenie w sieci rozpoznanie, reagowanie i zapobieganie - 32 godzin 1 kurs
 • Technika kryminalistyczna ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych – 16 godzin 1 kurs

Psychologia:

 • Negatywne i pozytywne konsekwencje doświadczeń traumatycznych- 30 godzin 1 kurs

ETAPY WSPARCIA STUDENTÓW

1. Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego wstępnego Bilansu Kompetencji

Celem bilansu wstępnego jest ustalenie luk kompetencyjnych oraz indywidualnej ścieżki wsparcia. Narzędziami jakie będzie wykorzystywał doradca w trakcie spotkania będą: test motywacji oraz TEST KOTWICE KARIERY SCHEINA, celem którego będzie zachęcenie studenta do refleksji na temat obszarów własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości oraz ćwiczenie określające poziom przedsiębiorczości studentów. Ponadto w trakcie rozmowy ustalenie słabych i mocnych strony funkcjonowania kobiet na rynku pracy. Bilans końcowy to badanie stanu kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia za pomocą narzędzi: tabeli doświadczeń opisującej poziom przyrostu wiedzy, kompetencji, zmian zachowań i redefiniowanych wartości oraz powtórnym teście określającym poziom przedsiębiorczości.

2. Uczestnictwo w szkoleniach kształtujących kompetencje zawodowe

Udział w wymienionych powyższej szkoleniach podwyższających kompetencje zawodowe w ramach wybranego kierunku studiów.

3. Pierwsza wizyty studyjna u pracodawców (5 godzin)

W trakcie pierwszej wizyty studyjnej nastąpi zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w zawodach związanych z następującymi kierunkami studiów: administracja, fizjoterapia, kosmetologia, grafika, informatyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, geodezja i kartografia, socjologia, psychologia, pedagogika poprzez wymianę doświadczeń i informacji oraz nawiązanie kontaktu student – pracodawca. Wizyty studyjne będą odbywały się w instytucjach związanych z w/w kierunkami kształcenia np. dla kierunku pedagogika będą prowadzone w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach terapii. W celu zapewnienia możliwości zorganizowania wizyty studyjnej z ramienia przedsiębiorstwa zostanie powołany opiekun wizyty, którym będzie osoba zatrudniona w danej placówce/przedsiębiorstwie, instytucji znająca jego specyfikę, mogąca wskazać na ciekawe rozwiązania i metody w nim stosowane, posiadającą dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wizyty studyjne będą prowadzone przez opiekunów, których doświadczenie w danej dziedzinie, której dotyczy wizyta wynosi co najmniej 2 lata. Czas trwania wizyty studyjnej przewidziano na 5 godzin (dydaktycznych). Jest to optymalny czas, w którym studenci będą mogli zapoznać się z podstawowymi metodami działania, organizacją pracy i specyfiką danej placówki/zakładu. W trakcie wizyty studyjnej studenci dokonają analizy mocnych i słabych stron funkcjonowania danej instytucji. Bardzo istotnym elementem wizyt studyjnych będzie zidentyfikowanie problemów jakie występują w w/w instytucjach i w efekcie ustalą tematy projektów, które będą wykonywane w grupach projektowych.

 

 

4. Konsultacjach z pracodawcą (9 godzin)

Pracodawcy będą stanowili wsparcie dla studentów podczas wykonywania projektów. Wsparcie to będzie miało wymiar praktyczny. Konsultacje mają służyć kształtowaniu kompetencji studentów, będą prowadzone w małych, 5-osobowych grupach mających na celu zapewnienia wysokiej jakości zajęć umożliwiających indywidualne wparcie studentów podczas zajęć praktycznych.

5. Konsultacjach z nauczycielem akademickim (6 godzin)

Nauczyciele akademiccy będą wpierać studentów podczas wykonywania projektów, zarówno w zakresie merytorycznym jak i związaną z stroną metodyczną w szczególności nakierowaną na wykonanie projektu zgodnie z założoną wyżej strukturą. Konsultacje prowadzone przez nauczycieli akademickich będą stanowiły o wysokiej jakości wykonywanych zadań w formie projektowej. Konsultacje związane z wykonywaniem zadań projektowych będą prowadzone  w małych, 5-osobowych grupach mających na celu zapewnienie wysokiej jakości zajęć umożliwiających indywidualne wparcie studentów.

6. Warsztatach z przedsiębiorczości (12 godzin)

Student podczas warsztatów praktycznych będzie miał za zadanie stworzyć biznesplan. Zidentyfikuje ustawowe regulacje z zakresu prowadzenia ewidencji i rozliczania działalności gospodarczej, analizuje źródła i sposoby pozyskiwania dofinansowania w tym z UE. Będzie dokonywać analizy kosztów, dochodów i efektywności działalności gospodarczej.

7. Marketplace (12 godzin)

Student przy użyciu interaktywnej symulacji komputerowej Marketplace będzie kreował oraz testował innowacyjne rozwiązania gospodarcze, rozpoznawał obowiązujące w księgowości, w finansach reguły prowadzenia handlu elektronicznego. Będzie symulował negocjacje z partnerami biznesowymi zarządzającymi instytucjami edukacyjnymi, odzwierciedla turbulentnie zmieniającą się rzeczywistość zdarzeń rynkowych, tworzy wirtualne organizacje.

8. Druga wizyta studyjna (3 godziny)

W trakcie wizyty studyjnej studenci dokonają analizy i weryfikacji opracowanych przez grupy biznesplanów w odniesieniu do rzeczywistych warunków funkcjonowania firmy w otoczeniu konkurencyjnym, rozpoznawać mocne i słabe strony biznesplanów, dokonywać optymalizacji opracowanych biznesplanów.

9. Bilans Końcowy

Badanie stanu kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia za pomocą narzędzi: tabela doświadczeń opisująca poziom przyrostu wiedzy, kompetencji, zmian zachowań i redefiniowanych wartości oraz powtórnym teście określającym poziom przedsiębiorczości.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE (dla każdego kierunku studiów)

ZGŁOSZENIA

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy zgłaszać w sem. letnim drogą mailową na adres: 
Biuro Projektów Strukturalnych
Karolina Bieniecka
email: kbieniecka@san.edu.pl
tel.: 42 664 66 76