Aktualności

Międzynarodowa Konferencja "POMELO Siła Głosu, Muzyki i Różnorodności" połączona z warsztatami

« wróć

Serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNEJ międzynarodowej konferencji pt. POMELO "Siła Głosu, Muzyki i Różnorodności" połączonej z warsztatami. 
Tematem konferencji  będzie poprawa efektywnej integracji pomiędzy młodzieżą migrującą oraz lokalną w społeczności UE, w celu ulepszenia wielokulturowej ścieżki poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii edukacyjnej, narzędzi i praktyk do zapewnienia równego głosu i możliwość wspólnego rozwoju w społeczności.

Event odbędzie się 19 marca 2021 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi w formie on-line. 

Konferencja i warsztaty zostaną poprowadzone w języku angielskim.

W ramach wydarzenia:

 • dowiesz się jak wykorzystać muzykę do integracji migrantów,
 • zostaną przedstawione efektywne strategie na zastosowanie muzyki w nauczaniu języka obcego migrantów;
 • zapoznasz się z innowacyjnymi metodami i technikami służącymi do integracji migrantów w społeczności lokalnej,
 • weźmiesz udział w 3 warsztatach - "Listen, translate, learn!", "Musicking a story", "Listen!"
 • obejrzysz 3 Gry informacyjne, dzięki którym dowiesz się jak silna może być Moc Głosu, Muzyki i Różnorodności,
 • poznasz różne praktyki z 5 krajów europejskich: Włoch, Polski, Czech, Cypru  oraz Grecji,

Konferencja oraz warsztaty skierowane są przede wszystkim do:

 • wolontariuszy i instruktorów pracujących z migrantami i młodzieżą migrującą;
 • społecznych pracowników socjalnych;
 • personelu organizacji młodzieżowych pracującego z młodzieżą migrującą i zajmującego się integracją migrantów;
 • organów publicznych i edukacji dorosłych oraz organizacji zajmujących się międzykulturowością
 • nauczycieli, lektorów wykorzystujących muzykę w nauczaniu;
 • organizacji i stowarzyszeń migrantów
 • pracowników organizacji pozarządowych i organizacji zajmujących się problematyką integracji

Zapisu można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie https://event.san.edu.pl/ lub klikając poniżej. 

Udział w konferencji i warsztatach jest BEZPŁATNY.

Dodatkowe korzyści: uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy trwają do 18 marca 2021 roku włącznie.


ENGLISH VERSION

We cordially invite you to participate in a FREE international conference entitled POMELO "The Power of Voice, Music and Diversity" combined with workshops.

The theme of the conference will be to improve effective integration between migrant and local youth in the EU community, in order to improve the multicultural pathway through the implementation of innovative educational methodologies, tools and practices to ensure equal voice and opportunities for collective development in the community.

The event will take place on March 19, 2021 online.

The conference and training will be conducted in English.

As part of the event:

 • you will learn how to use music to integrate migrants,
 • effective strategies for using music in migrant language instruction will be presented,
 • you will participate in 3 workshops - "Listen, translate, learn!", "Musicking a story", "Listen!"
 • you will watch 3 Info-Games to learn how powerful Voice, Music and Diversity can be,
 • you will learn about different practices from 5 European countries: Italy, Poland, Czech Republic, Cyprus and Greece,

The conference and workshops are addressed mainly to:

 • volunteers and trainers working with migrants and migrant youth;
 • Social workers;
 • staff of youth organizations working with migrant youth and the integration of migrants
 • public authorities and adult education and intercultural organizations
 • teachers, lecturers using music in teaching
 • migrant organisations and associations
 • staff of non-governmental organisations and organisations dealing with integration issues

Registration can be done through the registration form at https://event.san.edu.pl/ or by clicking below.

Participation in the conference and workshops is FREE.

Additional benefits: participants will receive a certificate of participation in the international conference.

The number of places is limited, the order of registration is decisive.

Registration is open up to March 18, 2021.