Aktualności

„Łódzkie na mapach” | konkurs dla studentów

« wróć

„Łódzkie na mapach” | konkurs dla studentów

Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat regionu łódzkiego oraz popularyzacja cyfrowych map tematycznych, jako narzędzia kształcenia przy wykorzystaniu możliwości i funkcjonalności Geoportalu Województwa Łódzkiego ( www.geoportal.lodzkie.pl ).

Geoportal Województwa Łódzkiego to nowoczesne narzędzie, które można z łatwością wdrożyć w proces zdobywania wiedzy i umiejętności o otaczającej nas przestrzeni.

Zadanie polega na opracowaniu cyfrowej kompozycji mapowej prezentującej wybrany temat na terenie województwa łódzkiego.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 31 października 2021 r., każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego.

Dla uczestników konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe, najciekawsze prace zostaną opublikowane w systemie Geoportal Województwa Łódzkiego.

Regulamin konkursu dostępny jest na poniższych stronach internetowych:

- www.geoportal.lodzkie.pl

- www.rsip.lodzkie.pl

 

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać wysyłając pytania na adres e-mail:

geoportal@lodzkie.pl .

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Wyciąg z Regulaminu konkursu „Łódzkie na mapach”

 

 • Organizatorem konkursu jest Województwo Łódzkie realizując zadanie przez Departament Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 • Organizacja konkursu ma na celu zwiększenie wiedzy na temat regionu oraz promocję oryginalności województwa łódzkiego przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych. Popularyzację wdrażania nowoczesnych działań w proces kształcenia. Promowanie Geoportalu Województwa Łódzkiego jako narzędzia do prezentacji map z obszaru województwa oraz stworzenie oryginalnych map tematycznych.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia dowolnych kierunków (zwani dalej Uczestnikami). Warunkiem udziału Uczestnika w konkursie jest bycie uczniem/studentem szkoły/uczelni mieszczącej się na terenie województwa łódzkiego.
 • Prace można nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 31 października 2021 roku.
 • Konkurs polega na stworzeniu mapy tematycznej odnoszącej się do obszaru województwa łódzkiego, przedstawiającej dowolne aspekty przestrzeni otaczającej człowieka. Tematyka powstałej wizualizacji może odnosić się do środowiska przekształconego wskutek działalności człowieka lub środowiska przyrodniczego, naturalnego (do zjawisk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych). Oceniana będzie nie tylko wizualizacja danych, ale również ich wartość informacyjna.
 • Praca konkursowa powinna zostać stworzona przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS firmy Esri (istnieje możliwość wykorzystania 21-dniowej darmowej wersji testowej oprogramowania - http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial) lub w darmowym oprogramowaniu QGIS (https://www.qgis.org/pl/site/).
 • Pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej na adres https://lodzkienamapach.lodzkie.pl podając hasło: lodzkienamapach, w postaci skompresowanego pliku .zip lub .rar. zawierającego wszystkie pliki przestrzennej bazy danych oraz wizualizacji kompozycji mapowej, które pozwolą na ocenę pracy konkursowej przez Organizatora.

Plik .zip lub .rar powinien zawierać:

 1. a) wszystkie pliki .shp lub/i wszystkie pliki bazy plikowej w formacie .gdb tworzące kompozycję mapową,
 2. b) wszystkie pliki tworzące wizualizację kompozycji mapowej, tj. plik o rozszerzeniu .mxd (zapisany w wersji maksymalnie ArcMap 10.5.1), lub wszystkie pliki projektu, w tym plik o rozszerzeniu .aprx (ArcGis PRO), lub plik projektu o rozszerzeniu .qgs, .qgz (QGIS).
 3. c) pliki styli, pliki czcionek, dodatkowe materiały niezbędne do prawidłowego zwizualizowania kompozycji mapowej (jeżeli zostały utworzone przez Uczestnika).
 • Kompozycja mapowa może składać się z jednej lub kilku klas obiektów (powiązanych tematycznie). Obiekty na warstwach mogą być reprezentowane przez punkty, linie lub poligony wraz z tabelami atrybutów. Dokładność geometryczna obiektów powinna pozwalać na prawidłową prezentację w przedziale skalowym od 1: 1 500 do 1 : 2 000 000.
 • Praca powinna zostać wykonana w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 EPSG:2180 lub w układzie WGS84 EPSG:4326.
 • Zasięg opracowania wybrany przez Uczestnika powinien obejmować obszar całego województwa łódzkiego lub jego część. Organizator przy ocenie prac będzie brał pod uwagę wielkość obszaru opracowania.
 • Prace oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
 1. a) atrakcyjność i oryginalność tematu,
 2. b) poprawność przedstawionych danych,
 3. c) estetyka wykonania,
 4. d) zawartość i stopień rozbudowania tabeli atrybutów,
 5. e) stworzenie własnych symboli,
 6. f) przydatność do publikacji w systemie Geoportal Województwa Łódzkiego,
 7. g) wielkość obszaru objętego opracowaniem.
 • Departament Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ma możliwość opublikowania najlepszych prac w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego (geoportal.lodzkie.pl) wraz z  podaniem informacji o ich autorze (imię i nazwisko, nazwa szkoły/uczelni oraz tytuł pracy).
 • W ramach konkursu, zostaną wyłonione 3 najlepsze prace konkursowe oraz 2 prace laureackie.
 • W ramach  konkursu, nagrody  pieniężne otrzymają autorzy  wyróżnionych prac konkursowych w wysokości:
 1. a) Miejsce pierwsze – 3 000 złotych
 2. b) Miejsce drugie – 2 500 złotych
 3. c) Miejsce trzecie – 2 000 złotych
 4. d) Prace laureackie – 1 250 złotych
 • Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje zasady konkursu określone w Regulaminie składając stosowne oświadczenie zawarte w załączniku nr 1. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronach internetowych rsip.lodzkie.pl oraz www.geoportal.lodzkie.pl.