Aktualności

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji"

« wróć

Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk serdecznie zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji”, która odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, przy Placu Narutowicza 1A.

Pedagogika jest dyscypliną zajmującą się całym spektrum zagadnień związanych z szeroko rozumianym wychowaniem. Wychowanie jest natomiast świadomym oddziaływaniem w celu poprawy czyjejś osobowości, ta zaś odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania relacji człowieka ze środowiskiem społeczno – przyrodniczo - kulturowym. W tym aspekcie pedagogika jawi się więc jako dyscyplina, która winna nadążać za dynamicznie zmieniającym się światem – trzymać pieczę nad procesem odnajdywania się człowieka w środowisku jego życia.
Celem konferencji jest naukowa refleksja nad tym, w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach mundurowych, jak policja, ale również innych służbach społecznych jak wszelkiego rodzaju straże profesjonalne, straż miejska, służba celna, służba więzienna. Konferencja jest również skierowana do instytucji wychowawczo – resocjalizacyjnych, jak ośrodki wychowawcze, domy poprawcze, etc., oraz wszelkich instytucji, w tym pozarządowych, zajmujących się szeroko pojętym wsparciem i pomocą społeczną.
Konferencja ma również na celu ukazanie szerszemu gronu odbiorców, w tym młodzieży, że profilaktyką można nazwać każde działanie, w tym takie, które może wykonywać każdy, a które ma na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym: przestępczości, wykluczeniu, przemocy, innym patologiom. Wszelka postawa sprzyjająca zabijaniu bierności społecznej i sprzeciwiająca się przyzwoleniu społecznemu na negatywne zachowania jest właśnie profilaktyką społeczną.
Celem konferencji jest także wymiana wiedzy i doświadczeń przez nawiązanie dialogu między środowiskiem naukowców i praktyków zajmujących się działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną. Twórcy konferencji maja również ambicję zaktywizować szerszy krąg osób, tak aby profilaktyka patologii społecznych stała się celem każdego członka społeczności ludzkiej, gdyż tylko w ten sposób można osiągnąć wymierne efekty. Dlatego też konferencja ma charakter otwarty, a uczestnictwo bierne jest całkowicie bezpłatne.
Jest to już czwarta edycja organizowanej przez nas Konferencji. Poprzednie Konferencje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony, zarówno środowisk naukowych, jak i instytucji i stowarzyszeń zajmujących się resocjalizacją i profilaktyką społeczną. Liczny udział wzięli także przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, służb mundurowych, rodziców, studentów i młodzieży. Mamy nadzieję, że i tegoroczna Konferencja spotka się z dużym zainteresowaniem.

W konferencji przewidziane są następujące formy uczestnictwa:

  1. Uczestnictwo czynne (wygłaszanie referatu i publikacja).
  2. Uczestnictwo bierne (udział w Konferencji bez wygłaszania referatu i bez publikacji).
  3. Publikacja bez udziału w Konferencji (zgłoszenie i przesłanie publikacji bez udziału w Konferencji).

Zgłoszenie chęci udziału w Konferencji:

  • Uczestnictwo czynne:

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego w konferencji lub samej publikacji prosimy dokonywać przez wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarza Konferencji: eadasiewicz@spoleczna.pl do dnia 5.03.2018 r. (w zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie formy uczestnictwa oraz przesłanie głównych tez swojego wystąpienia).

  • Uczestnictwo bierne:

Uczestnictwo bierne (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu): wysłanie zgłoszenia mailowego na adres wspolpraca@spoleczna.pl do dnia 25.03.2018 r lub rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy:

Udział bierny (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu) jest całkowicie bezpłatny. Każdy osoba biorąca udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.