Współczesne otoczenie jednostek samorządu terytorialnego stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia. Organizacja na miarę la 20. XXI wieku, aby działać skutecznie, powinna potrafić wykorzystywać drzemiące w otoczeniu szanse i, co ważne, umiejętnie radzić sobie z zagrożeniami.

 

„Potężna cywilizacja to nie taka, co żadnych już nie zna kłopotów,
lecz taka raczej, co ma kłopoty na swoją skalę.”
Stanisław Lem

 

Mówiąc o współczesnych zagrożeniach, nie sposób pominąć globalnych turbulencji. Przybierają one formy kryzysów finansowych, konfliktów zbrojnych, protestów społecznych, wielokulturowości, zmiany klimatu i problemów ekologicznych oraz demograficznych. Niezwykle ważny jest również aspekt nasilającej się konkurencji pomiędzy regionami. Ponadto wzrost świadomości społecznej wpływa na wymagania stawiane przez mieszkańców wobec władz lokalnych i regionalnych. Szczególnego znaczenia nabiera intensyfikacja inicjatyw obywatelskich i społecznych. Ogromny potencjał tkwi we, wciąż dostępnych, funduszach unijnych, które samorządowcy mogą skutecznie wykorzystać do budowania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Wykorzystanie technologii informacyjnych zapewnia szeroki dostęp do wiedzy, równocześnie oferując możliwość interaktywnej komunikacji z otoczeniem, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój samorządów, a w konsekwencji na jakość życia mieszkańców regionu.  Z drugiej strony zastosowanie IT na gruncie regionalnym niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wśród nich znajdują się ataki hackerskie na centra danych czy nasilające się fake-newsy w lokalnych mediach społecznościowych.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego we współczesnym otoczeniu.  Wydarzenie skierowane jest zarówno do pracowników naukowych, jak i praktyków zarządzania jednostkami samorządowymi. Dodatkowym celem jest udostępnianie oraz popularyzowanie wiedzy o jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanej z formułowaniem i wdrażaniem strategii, oraz zarządzania samorządowymi podmiotami, które realizują zadania administracyjne, społeczne i komunalne.

 

Obszar tematyczny Konferencji zawiera następujące zagadnienia:

 • Strategia rozwoju jednostki samorządu terytorialnego;
 • Fundusze unijne i możliwości ich wykorzystywania przy realizacji celów jednostek samorządu terytorialnego;
 • Strategie komunikacji w samorządzie terytorialnym;
 • Aspekty finansowe w realizacji strategii jednostki samorządu terytorialnego;
 • Zarządzanie projektami w jednostce samorządu terytorialnego;
 • Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, edukacją, opieką socjalną, resocjalizacją;
 • Etyka w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego;
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu podmiotami samorządowymi;
 • Podejście procesowe w administracji oraz w przedsiębiorstwach samorządowych;
 • Samowystarczalność energetyczna jednostki samorządu terytorialnego.

 

Przedstawiciele nauki, a także praktycy zarządzania, w szczególności:

 • Osoby zajmujące się zarządzaniem jednostkami samorządu terytorialnego;
 • Przedstawiciele świata biznesu współpracujący lub planujący współpracować z jednostkami samorządowymi przy formułowaniu projektów związanych z realizacją strategii jednostek samorządu terytorialnego;
 • Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego zajmujących się formułowaniem i wdrażaniem strategii regionalnej;
 • Dyrektorzy i prezesi podmiotów realizujących zadania własne samorządów terytorialnych;
 • Osoby zainteresowane, którym nie jest obca tematyka strategii jednostki samorządu terytorialnego.