Powrót

Stypendia i dofinansowania

Każdy student podejmujący lub kontynuujący naukę w Społecznej Akademii Nauk może korzystać z szerokiego pakietu finansowania. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się również o dofinansowania i stypendia zewnętrzne, takie jak stypendium Ministra Edukacji i Nauki, stypendia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, właściwego dla miejsca zamieszkania oraz dofinansowania z projektów MEiN i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla studentów, którzy skorzystają z oferty programu Erasmus+ przygotowane zostały oddzielne stypendia zagraniczne.

Stypendia 2022/2023

Szanowni Studenci

Wnioski stypendialne oraz wszelkie informacje na rok akademicki 2022/2023 znajdują się w Strefie Studenta

Kliknij, aby przejść do strony


 

Szanowni Studenci !!!

Od dnia 28.11.2022r. (poniedziałek) do 11.12.2022r. (niedziela) - włącznie z weekendami 3-4.12.2022r. oraz 10-11.12.2002r. można uzyskać informacje/odebrać decyzję o przyznanym, bądź nieprzyznanym stypendium - umów wizytę poniżej.

Wyjątkowo w dniu 06.12.2022r. decyzje będą wydawane od godziny 13.30

- Stypendium rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi – pokój nr 17

Informacje nie będą udzielane telefonicznie ani mailowo.

Studenci, którzy składali wniosek o stypendium na rok akademicki 2022/2023, proszeni są o  zgłoszenie się do właściwego pokoju (nr 17)  w celu podpisania decyzji oraz złożenia dokumentu dotyczącego sposobu płatności (plik do pobrania) i oświadczenia o prawie zrzeczenia się do odwołania co umożliwi szybszą wypłatę stypendium (plik do pobrania). 

Bardzo prosimy o wchodzenie do pokoju z wypełnionymi już drukami.

Studenci, którzy składali wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych, w przypadku otrzymania nowego orzeczenia, proszeni są o niezwłoczne dostarczenie aktualnego dokumentu.

Przejdź do strony, aby zapisać się na wizytę


 

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium Ministra
 • Diamentowy Grant
 • Stypendia z JST

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Kto? Student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe. O stypendium może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.  

W jaki sposób uzyskać stypendium? Aby uzyskać stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe należy złożyć odpowiedni wniosek w Dziekanacie kierunkowym. Regulamin, wnioski oraz zasady przyznawania stypendium są dostępne w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium za osiągnięcia naukowe przyznawane jest w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie. W roku akademickim 2021/2022 wynosi 570 zł miesięcznie. 

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Kto? Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznane studentowi posiadającemu wysoką średnią ocen lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe związane ze studiami (np. za udział w projektach badawczych, publikacje naukowe, nagrody w konkursach międzynarodowych, osiągnięcia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o przyznanie stypendium Ministra wraz z załącznikami należy złożyć w Dziekanacie kierunkowym. Zaopiniowane pozytywnie wnioski przez Uczelnię zostaną przesłane do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa: www.nauka.gov.pl

Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 000 zł. Limit liczby stypendiów jest określony dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie. Minister Edukacji i Nauk może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w danym roku kalendarzowym.


Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Diamentowy Grant

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie? Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej w systemie Obsługi Systemów Finansowania (OFS), dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Terminy przyjmowania wniosków zamieszczane są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jaka jest wysokość stypendium? Maksymalna wysokość grantu w 2020 roku wynosiła 220 tys. zł. 

Stypendia z Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kto? O stypendium z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może starać się student, który osiąga wysokie wyniki w nauce i posiada trudną sytuację materialną. Stypendium jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Tryb i czas składania wniosków jednostki samorządu terytorialnego ustalają indywidualnie.

Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość oraz ilość stypendiów z jednostek samorządu terytorialnego ustala właściwa jednostka JST.

Stypendia socjalne

 • Stypendia socjalne
 • Dodatek do stypendium socjalnego
 • Zapomoga

Stypendium socjalne

Kto? Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Stypendium przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta, na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie. W roku akademickim 2021/2022 wynosi 1530 zł miesięcznie. 

Dodatek do stypendium socjalnego

Kto? Student studiów stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zwiększoną wysokość stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym miejscu, zamieszkując z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

W jaki sposób uzyskać dodatek? Dodatek przyznawany jest na wniosek studenta dostępny w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość dodatku? W roku akademickim 2021/2022 dodatek do stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie. 

Zapomoga

Kto? O przyznanie zapomogi może ubiegać się student , który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy materialnej.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o zapomogę losową trzeba złożyć niezwłocznie od daty zdarzenia (np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, wypadek, powódź), nie później niż 3 miesiące od zdarzenia. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? W roku akademickim 2021/2022 jednorazowa zapomoga w związku z trudną sytuacją życiową, w której znalazł się student wynosiła 1500 zł

Dla studentów z niepełnosprawnością

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • PFRON

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Kto? Stypendium może otrzymywać student z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz załącznikami należy złożyć do Dziekanatu kierunkowego. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia

Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosi: 

 • stopień znaczny - 1400 zł miesięcznie
 • stopień umiarkowany - 1200 zł miesięcznie
 • stopień lekki - 1000 zł miesięcznie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od 2001 r. PFRON wspiera niepełnosprawnych studentów, świadcząc im pomoc finansową poprzez różnego rodzaju programy, których celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Więcej o informacji o dofinansowaniu można znaleźć na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl

Stypendia zagraniczne, ERASMUS+

 • Erasmus+

Każdy student biorący udział w programie wymian zagranicznych Erasmus+ otrzymuje stypendium na podstawie umowy z Uczelnią macierzystą (podpisuje ją Student oraz Rektor). Stypendia wahają się od 300 do 700 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego udaje się student. Pomoc finansowa przyznawana jest na okres pobytu na uniwersytecie partnerskim, liczona od 1 dnia pobytu. Metoda płatności określona jest w umowie finansowej.
Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - otrzymują dodatkowe 200 euro miesięcznie - tylko podczas nauki.
Więcej informacji na erasmus.san.edu.pl

Preferencyjne kredyty

 • Kredyty studenckie

Kredyty studenckie

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468).

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Informacje na temat wymaganych dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu studenckiego są udzielane w oddziale banku, w którym chce się uzyskać kredyt studencki. 

Gdzie szukać szczegółowych informacji?