Powrót

Stypendia i dofinansowania

Każdy student podejmujący lub kontynuujący naukę w Społecznej Akademii Nauk może korzystać z szerokiego pakietu finansowania. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się również o dofinansowania i stypendia zewnętrzne, takie jak stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, właściwego dla miejsca zamieszkania oraz dofinansowania z projektów MNiSW i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla studentów, którzy skorzystają z oferty programu Erasmus+ przygotowane zostały oddzielne stypendia zagraniczne.

Stypendia 2021/2022

Stypendia na rok akademicki 2021/2022 są w przygotowaniu. 
Prosimy o śledzenie strony internetowej po 25 września w zakładce Stypendia.

Średnia arytmetyczna ocen końcowych

W związku z wieloma pytaniami jak obliczyć średnią arytmetyczną ocen końcowych wyjaśniamy:

Należy zliczyć wszystkie oceny końcowe z semestru zimowego i letniego w roku akademickim 2019/2020. ( nie wliczamy zal. , zaliczeń). Sumę z ocen końcowych dzielimy przez liczbę ocen końcowych.
Zgodnie z regulaminem studiów § 22 Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z poszczególnych form zajęć i w poszczególnych terminach zaliczenia/egzaminu (również w drodze awansu), w tym ocen negatywnych, zaokrągloną do oceny pełnej lub połówkowej, tj.:

 1. w przypadku średniej arytmetycznej w wysokości do 3,24 wpisuje się 3,0;
 2. w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 3,25 a 3,74 wpisuje się 3,5;
 3. w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 3,75 a 4,24 wpisuje się 4,0;
 4. w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 4,25 a 4,74 wpisuje się 4,5;
 5. w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 4,75 a 5,00 wpisuje się 5,0.

Przy obliczaniu średniej nie są uwzględniane formy zajęć, w przypadku, których ocenę zastępuje wpis „zal” lub „nzal”.

 

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium Ministra
 • Diamentowy Grant
 • Stypendia z JST

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Kto? Student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe. O stypendium może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.  

W jaki sposób uzyskać stypendium? Aby uzyskać stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe należy złożyć odpowiedni wniosek w Dziekanacie kierunkowym. Regulamin, wnioski oraz zasady przyznawania stypendium są dostępne w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium za osiągnięcia naukowe przyznawane jest w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie. W roku akademickim 2020/2021 wynosi 630 zł miesięcznie. 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kto? Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznane studentowi posiadającemu wysoką średnią ocen lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe związane ze studiami (np. za udział w projektach badawczych, publikacje naukowe, nagrody w konkursach międzynarodowych, osiągnięcia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o przyznanie stypendium Ministra wraz z załącznikami należy złożyć w Dziekanacie kierunkowym. Zaopiniowane pozytywnie wnioski przez Uczelnię zostaną przesłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa: www.nauka.gov.pl

Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 000 zł. Limit liczby stypendiów jest określony dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w danym roku kalendarzowym.


Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Diamentowy Grant

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie? Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej w systemie Obsługi Systemów Finansowania (OFS), dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Terminy przyjmowania wniosków zamieszczane są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jaka jest wysokość stypendium? Maksymalna wysokość grantu w 2020 roku wynosiła 220 tys. zł. 

Stypendia z Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kto? O stypendium z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może starać się student, który osiąga wysokie wyniki w nauce i posiada trudną sytuację materialną. Stypendium jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Tryb i czas składania wniosków jednostki samorządu terytorialnego ustalają indywidualnie.

Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość oraz ilość stypendiów z jednostek samorządu terytorialnego ustala właściwa jednostka JST.

Stypendia socjalne

 • Stypendia socjalne
 • Dodatek do stypendium socjalnego
 • Zapomoga

Stypendium socjalne

Kto? Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Stypendium przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta, na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie. W roku akademickim 2020/2021 wynosi 1530 zł miesięcznie. 

Dodatek do stypendium socjalnego

Kto? Student studiów stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zwiększoną wysokość stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym miejscu, zamieszkując z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

W jaki sposób uzyskać dodatek? Dodatek przyznawany jest na wniosek studenta dostępny w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość dodatku? W roku akademickim 2020/2021 dodatek do stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie. 

Zapomoga

Kto? O przyznanie zapomogi może ubiegać się student , który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy materialnej.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o zapomogę losową trzeba złożyć niezwłocznie od daty zdarzenia (np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, wypadek, powódź), nie później niż 3 miesiące od zdarzenia. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Jaka jest wysokość stypendium? W roku akademickim 2020/2021 jednorazowa zapomoga w związku z trudną sytuacją życiową, w której znalazł się student wynosiła 1500 zł

Dla studentów z niepełnosprawnością

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • PFRON

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Kto? Stypendium może otrzymywać student z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności.

W jaki sposób uzyskać stypendium? Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz załącznikami należy złożyć do Dziekanatu kierunkowego. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia

Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2020/2021 stypendium wynosi: 

 • stopień znaczny - 1200 zł miesięcznie
 • stopień umiarkowany - 1000 zł miesięcznie
 • stopień lekki - 800 zł miesięcznie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od 2001 r. PFRON wspiera niepełnosprawnych studentów, świadcząc im pomoc finansową poprzez różnego rodzaju programy, których celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Więcej o informacji o dofinansowaniu można znaleźć na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl

Stypendia zagraniczne, ERASMUS+

 • Erasmus+

Każdy student biorący udział w programie wymian zagranicznych Erasmus+ otrzymuje stypendium na podstawie umowy z Uczelnią macierzystą (podpisuje ją Student oraz Rektor). Stypendia wahają się od 300 do 700 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego udaje się student. Pomoc finansowa przyznawana jest na okres pobytu na uniwersytecie partnerskim, liczona od 1 dnia pobytu. Metoda płatności określona jest w umowie finansowej.
Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - otrzymują dodatkowe 200 euro miesięcznie - tylko podczas nauki.
Więcej informacji na erasmus.san.edu.pl

Preferencyjne kredyty

 • Kredyty studenckie

Kredyty studenckie

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468).

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Informacje na temat wymaganych dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu studenckiego są udzielane w oddziale banku, w którym chce się uzyskać kredyt studencki. 

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod nr telefonu 42 664 66 37